КЗК: Монополът на БЕХ пречи на конкуренцията в енергетиката

Комисията откри редица фактори, които пречат на бранша

Автор: Божидара Иванова

Наличието на квотен принцип и дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия на фиксирана цена, както и високата концентрация на пазарна сила в рамките на БЕХ, пречат на развитието на ефективна конкуренция в енергетиката. Това показва секторния анализ за пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия, който изготви Комисията За защита на конкуренцията (КЗК).

Друга основна пречка за създаването на условия за развитие на ефективна конкуренция в изследвания сектор е липсата на реално функциониращ борсов пазар за търговия с електрическа енергия.

Според Комисията са необходими допълнителни усилия за гарантиране на безпрепятствен, равнопоставен достъп и присъединяване до преносните и разпределителните мрежи поради характера им на съществени съоръжения, както и усилия в посока ефективно отделяне на дейностите по „производство” и „доставка” от „пренос” и „разпределение”.

Комисията е установила проблеми, които в различна степен засягат цялата вертикална структура в енергетиката. Такъв е липсата на свободен избор на доставчик на ток и липсата на развитие на търговията по свободно договорени цени. Двата фактора са важни за постигане на пълно либерализиране на пазара, уточнява КЗК.

От комисията припомнят, че освен извършения секторен анализ, в комисията има образувано производство за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на енергийни предприятия от всички нива на разглеждания пазар по отношение на процедурата, условията и администрирането на процеса по смяна на доставчик.

КЗК ще предостави секторния анализ на вниманието на компетентните държавни органи.

Коментари: 0