МФ пласира ДЦК за 50 млн. лв. при рекордно ниска доходност

Постигнатият коефициент на покритие е 3,82

Автор: Стилиян Гребеничарски

Министерството на финансите пласира 10,5-годишни лихвоносни съкровищни облигации за 50 млн. лв., съобщават от Българска народна банка. Постигната среднопретеглена доходност от 3,16% е исторически най-ниската в този матуритетен сегмент, посочват от Министерството на финансите. Доходността по същата емисия през януари бе 3,74%, а през март 3,55%.

Предложени днес бяха ценни книжа от емисия BG 2040014214/15.01.2014 г. с падеж 15.07.2024г. До участие в аукциона бяха допуснати поръчки на стойност близо 191 млн. лв., което води до постигнат коефициент на покритие от 3,82. Среднопретеглената цена за 100 лв. номинал е 107,49 лв.

В аукциона са участвали 13 първични дилъри на ДЦК. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 47,72%, следвани от пенсионните фондове - 29,16%, застрахователни дружества - 17,72% и гаранционни фондове - 5,41%, на сто.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 169 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на деноминирани в национална валута облигации в същия матуритетен сегмент на редица държави от ЕС и региона: Португалия (3,53%), Словения (3,75%), Полша (3,87%), Румъния (4,91%), Унгария (5,25%), Гърция (6,24%) и Турция (9,22%).

Министерство на финансите информира, че ще предлага в бъдеще допълнителни количества ценни книжа от емисията.

Коментари: 0