Можем да се къпем в морето, чисто е

Няма критични ситуации по водните обекти след проливните дъждове, казва Ивелина Василева, зам.министър на околната среда и водите

Автор: Таня Киркова

 -  Г-жо Василева, докъде стигнаха проектите, които трябваше да ограничат замърсяването на морската вода на плажовете по Черноморието? Каква е готовността за летния сезон по отношение на чистотата на водите?

България има много голяма концентрация на пречиствателни съоръжения за отпадни води по Черноморското крайбрежие. От 26 агломерации в категорията между 2 и 10 000 жители, за 20 има изградени пречиствателни съоръжения. Тоест, те са много нагъсто. Изцяло в съответствие с европейските изисквания са пречиствателните станции на 6 агломерации. Това са пречиствателните станции, изградени по ИСПА -  за Бургас-Меден рудник, Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) Бургас, ПСОВ Варна, на която е необходимо минималното й допълване с дефосфоризация и ПСОВ Балчик.

По Оперативната програма вече се изпълняват проекти, свързани с водния цикъл и пречистването на каналните води. Имаме модерни пречиствателни съоръжения и в Царево, в Обзор и Бяла, където се покриват две агломерации. Общините работят много активно по вече одобрени проекти или по такива, които са в оценка.

Община Балчик има подписан договор за реконструкция на Пречиствателната станция в курорта Албена, подписан е също договор и се изпълнява проект за реконструкция на Пречиствателната станция в Златни пясъци. В Бургас -  за  Сарафово, за Минерални Бани, Камено и Ветрен са още една агломерация, прави се разширение на Пречиствателната станция за Меден рудник. Приморско има подписан нов договор, който се изпълнява. В оценка са проектите на други черноморски общини. Например на Созопол, Несебър и Поморие.

По заръка на премиера трябваше да се постави изричен фокус върху проекта за дълбоководно заустване на водите от курорта Златни пясъци, върху разширението на пречиствателна станция Равда, която пречиства отпадните води на Слънчев бряг и на Несебър, както и ускоряване решението за отпадните води на Созопол. МРРБ/Министерството на регионалното развитие и благоустройството/, ВиК дружествата, които експлоатират съоръженията, общините и екоминистерството положихме изключителни усилия, за да започне бързо изграждане на обектите.

Чрез Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) авансово се осигуриха средства. Проектите на „Златни пясъци” и Созопол са в напреднала фаза и стартират възлагането на дейностите по изграждане на дълбоководното заустване. Несебър малко изостава. В други ден сме организирали среща с тях по проектното предложение, което са внесли. Идеята е да започнат да изпълняват спешните мерки и след това ще им бъдат възстановени разходите по Оперативната програма.

За колко време ще бъде изграден тръбопроводът за дълбоководно заустване на Пречиствателната станция на Златни пясъци? Ще стане ли готов до началото или поне до средата на сезона, когато натоварването на станцията от курорта ще бъде по-голямо?

Дълбоководното заустване става бързо. Не е проблем да се реализира. В разгара на летния сезон ще имаме сигурност, че водите, в които ще се къпят плажуващите, няма да се замърсяват. Ще има сигурност в разгара на летния сезон.

Искам непременно да похваля Царево за изключителната им активност. Миналата седмица имах среща с кмета на общината, който е подал две проектни предложения. Едното за агломерацията Царево и то е в напреднала фаза на оценка. Другото към проектите за малките населени места между 2 и 10 000 , е за  Ахтопол.

Приморско имат вече одобрен проект, който ще бъде втори за общината. Първият бе изпълнен успешно. И на  Северното Черноморие има доста сериозна активност от страна на общините. Мисля, че са осъзнали важността на тази инфраструктура, защото тя има отношение и към техния поминък. 

- Не може да се прави успешен морски туризъм, ако водата  край плажовете е мръсна.

Ние се опитваме да помагаме на общините. В някои случаи те действат бързо и проактивно. Община Поморие, които бяха получили сериозни критики за изготвен в миналото проект, се стегнаха, подготвиха си нещата, проектират буквално денонощно. Кметът е много активен. Това ме радва, защото местната управа осъзнава важността на водните проекти.

- Какво е,  в момента качеството на морската вода край  покрай плажовете?

Регионалните инспекции на Министерството на здравеопазването започват набиране на проби за проверка на качеството на морската вода. Заедно с Басейновата дирекция те маркираха зоните за къпане по Черноморието. Оттам ще се взимат пробите по време на сезона. Към момента нямаме забрани за къпане на нито един плаж по брега. Областните управители, РИОКОЗ, РИОСВ и Басейновите дирекции имат организация да следят и извършват текущ мониторинг на водите. Но към настоящия момент морската вода е изцяло в съответствие с европейските норми за качество.

- Миналото лято при масираните проверки по време  и в края на сезона констатирахте изпускания на канални води в морето от ресторантчета на плажа, от хотели и други обекти и  предписахте да спрат да изливат мръсни води в морето.

Възнамеряваме както миналата година, пак да направим проверка по време на сезона. Колегите от Басейнова дирекция Черноморски район, заедно с Регионалните инспекции на министервата на екологията и на здравеопазването, с общините, областните управи да направят съвместна проверка по цялата плажна ивица.  

- А сега има ли замърсители?

Получихме много интересни данни след щормовете през февруари, когато бяха големите природни катаклизми. Силните бури по Черноморието, освен че изчистиха морето, разкриха нелегални тръби, които се заустват в морето. Колегите ми докладваха, че през март и април, по сигнали на общините, Басейновата дирекция заедно с Регионалната инспекция по околна среда и областните управи, са направили проверка и са установили, че на Свети влас на плажа Бозлука се е появила тръба, която зауствала незаконно. Морските щормове отнели пясъка, който я скривал. Тръбата е отстранена.

На плажа Харманите в Созопол също са открити три тръби. Едната зауства дъждовни води, но другите две са от обекти, които в момента не са били в експлоатация. Дадени са предписания и общината отговаря да се погрижи собственикът да ги премахне. На Бутамята в Царево отново са намерени две тръби. Едната е водосток, но другата е за отпадна вода от заведение. Последната е отстранена още по време на проверката.

- Какво могат да направят собствениците на хотелчета, за да не замърсяват морето?

Възможностите са няколко, в зависимост от големината на обекта. Могат да изградят собствено модулно пречиствателно съоръжение или да изградят изгребна яма, която е в съответствие с изискванията и не замърсява почвата. Също така могат да се включат в централната канализационна мрежа, но е абсолютно забранено да заустват отпадните води на плажа, в морето. Констатираните нередности са отстранени.

На река Харамийска, близо до Обзор, също е открита заустена тръба от хотелско комплексче. И за нея е направено предписание на собственика да я махне. 

Миналата година бяха направени комплексни проверки с констатации и предписания. Предписанията са два вида. Едните касаят мерки, които общините трябва да предприемат за изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения или за реконструкция и модернизация на такива съоръжения. Другите мерки касаят по-малки обекти, главно хотелчета, където има изгребни ями. Необходимо е да се въведе по-строг контрол и  регионалната инспекция по околна среда и води да следи колко често и дали редовно се изгребват.

Контролират се също приемните съоръжения на ВиК и дали количествата води, за които се докладва, че се отнемат и отиват в пречиствателната станция, за да не се допускат нерегламентирани отвеждания на непречистени води. Но както и миналата година, в момента водите за къпане са в норма, в съответствие със стандартите на европейската комисия и с докладването, което прави Министерството на здравеопазването всеки месец. Сега чакаме да излязат резултатите от тях.

- Миналата година по едно време излезе европейска статистика, че едва ли не нашето море било най-чисто и най-ставало за къпане.

Министерството на здравеопазването докладва в Европейската комисия показателите за качеството на водите за къпане, които са резултат от изследваните проби, взети от зоните за къпане по морето. Това е изискване на европейска директива. Истината е, че в другите държави там, където има големи населени места, интензивна промишлена дейност, се наблюдава замърсяване на водите. Индустрията влияе върху чистотата на водите. Затова трябва да се прилагат много строги мерки, които са предписани в плановете за управление. Ние сме спокойни, защото нашите води са в норма.

Какво е актуалното състояние на язовирите, реките и другите водни източници след няколко дни с поройни дъждове?

Задействали сме оперативното звено по водите в Министерството на околната среда и водите още на 26 май. То непрекъснато получава информация за значимите питейни язовири от дружествата, които ги експлоатират. От  Басейновите дирекции получаваме информация за ситуацията, която касае реките и техните притоци на териториите, които управляват, за постъпващите сигнали и критични ситуации.

Към момента нямаме критична ситуация. Имаме превишаване на средногодишните нива на някои от реките. Някои от язовирите преливат, други се изпускат контролирано. С водно количество над средно многогодишното са реките от водосборите на Места,Струма, Тунджа, Средното и долно течение на река Марица, Арда, Янтра, Осъм, Огоста ,Вит, Искър, Джулюница, Росица, Камчия, Провадийска и Айтоска.

Басейновите дирекции изпращат два пъти дневно информация за състоянието на речните корита и язовирите, а за язовирите от каскада Арда, информация идва на всеки два часа.

На оперативка коментирахме с колегите, че мерките, които бяха предприети след наводнението през февруари, със задълбочената проверка на състоянието на съоръженията и стените на язовирите от колегите от МИЕТ и Гражданска защита, както и с превантивното изпускане на някои от язовирите, се оказват наистина много полезни. Независимо, че проливните дъждове продължават и на някои места ще има разливи в заливаемите ивици, не се очакват критични явления.

Съгласно системата за ранно предупреждение в момента има оранжев код за реките Марица и Тунджа. Имаме информация от Басейновата дирекция в Пловдив, че при река Луковишка, която минава покрай Пещера в посока Брацигово, се е образувало подприщване и мостът не може да поеме притока, водата е преляла и е наводнила пътя в около 50 метров участък. Това  е информация,която се обменя и с екипите на гражданска защита и с областните управи и общините в съответствие с плановете за действие, които касаят превенции и действия при възникване на бедствие и се контролира ситуацията. Ние събираме непрекъснато информация за състоянието на големите и значими язовири и не смятаме, че би могъл да възникне някакъв критичен проблем.

Изпускането на язовири се прави с ясна преценка на техническото състояние на съоръженията и за обема води, необходими след това за ползвателите през лятото.

От комплексните и значими язовири в момента преливат 5 – Боровица, Асеновец, Йовковци, Среченска бара и Голям Беглик.

Контролирано се освобождава обем чрез отваряне на основния изпускател от язовир Тича, Ястребино, Йовковци. С малки коли Бозвелийско, община  Провадия, яз. Черковна, община Провадия, яз. Паничарево, община Приморско. 

- Нали в края на май трябва да е ясно с колко вода ще разполагаме за летните жеги?

Ние правим ежемесечни графици за ползване на водите от големите питейни и значими язовири в зависимост от тяхното състояние, прогнозите за времето и нуждите. За юни графикът вече е готов. Предписваме количествата, които могат да се ползват – за напояване, за питейно-битови цели или други ползвания.

Оперативното звено по водите е задействано в министерството и 24 часа в денонощието следим информацията от експлоатационните дружества и от Басейновите дирекции.

- Харманли  има ли сега проблем? Градът заплашен ли е с наводнение?

Не, за щастие. Там на 19-20 май имаше превишаване на нивото на долното течение на Марица. Сега има превишаване на нивото, но в никой случай не е критично.

 

Коментари: 0