Над 3 млн.лв. от 309 санкции за замърсяване

МОСВ и екоинспекции спрели 12 инсталации за отпадъци и 3 топлоцентрали

През 2012 г

164 ~ 2 мин. четене

309 санкции за замърсяване на околната среда над допустимите норми са нарложени миналата година от РИОСВ /Регоналните инспекции по околна среда/  и  от тях са събрани над 3 млн.лв. 80 % от тази сума са преведени на общините, на чиято територия се намира обектът  замърсител с цел средствата да се изразходват за екологични проекти и дейности, определени в общинските програми за околна среда.

Екоминистерството публикува  годишната равносметка за контролната дейност на екоинспекциите в страната на своята интернет страница днес.

Извършени са общо1 21 955 проверки на повече от 16 000 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 11 287 предписания. Съставени са 1019 акта и са издадени 939 наказателни постановления за повече от 2 млн. лeва.

.

Повече от 440 търговски обекта са проверени за спазване на изискванията за заплащане на продуктова такса за полимерните торбички. Несъответствие  в размерите и дебелината е установено при търговските обекти, които са част от регионални търговски вериги.

Направени са и проверки на дружества, извършващи дейности по третиране на дървесни отпадъци (производство на пелети и брикети), на пунктове за изкупуване на вторични суровини, на площадки за събиране и временно съхранение на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаса. В резултат на извършения контрол е подобрена чистотата на населените места и пътищата - от пътните управление в цялата страна бяха поставени съдове за събиране на отпадъци по републиканската пътна мрежа.

На обявения „Зелен телефон” за сигнали за замърсяване на околната среда в МОСВ и РИОСВ през 2012 г. са получени 2179 сигнала, което е повече отколкото в предходните години. През 2010 г. Е имало 1342 сигнала в РИОСВ и 125 в МОСВ, 2011 г. – 1 612 в РИОСВ и 181 в МОСВ.

 Жалбоподателите са поканени да присъстват на назначените проверки с цел по-голяма прозрачност на контролната дейност на РИОСВ. Резултатите от всички проверки и предприетите мерки се публикуват ежемесечно на интернет страниците на МОСВ и РИОСВ.

Директорите на РИОСВ са спрели дейността на 12 инсталации за третиране на отпадъци. Спрени са и три топлоцентрали - енергиен котел /блок/ №1 - резервен на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД; блок № 4 от горивната инсталация за производство на електроенергия на TEЦ „Варна” ЕАД,  с. Езерово и горивна инсталация за производство на топлинна енергия, в. Свищов, собственост на ТЕЦ «Свилоза» АД.

Принудително е прекратено производството на биодизел в едно предприятие, Спрени са въжена линия и неправомерни сечи в общински гори, както и разораването на ниви в землището на с. Дъбован, община Гулянци, попадащи в защитена зона по Натура 2000 „Карабоаз”. Мярката е с цел опазване на природно местообитание „Панонски солени степи и солени езера”.

 

 

 

Подкрепи Economic.bg