Нов спад на лихвите по депозитите

Цената на потребителските кредити се понижава, въпреки ръста в лихвите

Нов спад на лихвите по депозитите
Автор: Стилиян Гребеничарски

След като през август темповете на нарастване на депозитите в банковата система се доближиха до нивата си преди динамичния за сектора месец юни, днес Българска народна банка съобщи за поредния спад в лихвените равнища по спестявания на граждани и фирми.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за граждани се понижава през август с 0,47 процентни пункта в лева и с 0,16 пр. п. в евро, до съответно 2,72 и 2,5%. За сравнение, преди година тези стойности са били значително по-високи – 3,95 и 3,6%.

Средният лихвен процент по срочните вложения за нефинансови предприятия в лева се понижава с 1,05 пр.п. до 1,59%, а по тези в евро - с 1,43 пр.п. до 1,19%. На месечна база спадът е с 0,21 пр.п., а по тези в евро - с 0,07 пр.п.

Лихвеният спред между депозити и кредити се развива в благоприятна за финансовите институции среда, след като лихвите по новите кредити регистрират покачване през изминали месец. За потребителските кредити в лева той нараства с 0,07 пр.п. спрямо юли, до 11,35%, а по тези в евро - с 0,06 пр.п. до 9,18%. При жилищните кредити в местна валута, средният лихвен процент се увеличава с 0,14 пр.п. (6,6%), а по тези в евро - с 0,19 пр.п (7,08%).

При финансирането на бизнеса, средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,32 пр.п. на месечна база, достигайки 6,57%, а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро - с 0,43 пр.п. до 6,42%. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, той намалява с 0,19 пр.п. (5,86%), а при кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 2,07 пр.п. (7,7%).

Все пак по-високите лихви по кредитите остават под нивата си за същия месец на 2013г. и не водят до общо оскъпяване на заемния ресурс. Противоположните посоки при лихвите и годишния процент на разходите (ГПР) може да се обясни с настъпилите промени в законовата рамка и корпорирането на част от отпадналите такси в лихвите.

ГПР по кредитите за потребление в левове, в сравнение със същия месец на 2013 г. се понижава с 0,79 пр.п. до 12,26%, а по тези в евро - с 1,29 пр.п. до 10,09%. Годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове са по-ниски с 0,39 пр.п. до 7,28%, а в евро – с 0,16 пр.п. до 7,93%.

Спад се отчита и на месечна база с 0,14 и 0,33 пр.п. при потребителските в лева и евро. Цената на жилищните обаче се покачва леко - с 0,10 и 0,21 пр.п. в лева и евро съответно.

Коментари: 0