Пада доходността по 10-годишните ДЦК

Бяха пласирани 5-годишни ДЦК за 45 млн. лв. при доходност от 2,02%

Българската народна банка (БНБ) проведе вчера (22 октомври) Аукцион за продажба на част от емисия 10-годишни държавни облигаци, при условия, определени от Министерството на финансите (МФ), беше проведен вчера от Българската народна банка (БНБ), съобщиха от ведомството.

Падежът на държавните ценни книжа (ДЦК) е 16 януари 2018 г., а в аукциона участваха 12 първични дилари на ДЦК. След този аукцион общият обем на емисията в обращение е 290,7 млн. лева.

На проведения аукцион за преотваряне на емисия държавни облигации, емитирана през 2008 г. беше постигната средна доходност от 2,02%. Това е най-ниският постиган показател досега в петгодишният сегмент, коментираха от финансовото министерство.

Одобреното количество е 45 млн. лв., а остатъчния матуритет е около 5 години и 2 месеца. Датата на плащане за одобреното количество е 24 октомври 2012 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

Отчетената доходност при първото преотваряне за емисионната 2012 г. през април беше 4,12%, а на аукциона през юли беше постигната среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,49 на сто.

За сравнение, доходността на българската емисия е значително по-ниска от текущата доходност на облигации на други държави, чийто матуритет е по-кратък, с падеж 2017 г. - Унгария (6.11%), Португалия  (5.12%), Испания (4.13%), Полша (3.99%), Италия (3.58%) и Ирландия (3.24%).

Затвърждава се и тенденцията за свиване на спредовете по всички сегменти на българската суверенна крива спрямо бенчмарковите германски ДЦК, съобщават от МФ. Спредът спрямо германските ДЦК, с падеж през 2017 г., се стеснява до рекордните за средносрочния матуритет 1,34 процентни пункта.

Инвеститорското търсене надвиши предложеното за продажба количество около три пъти. При предложени 45 млн. лв., участниците заявиха поръчки за 124,95 млн. лв. Резултатът от анализа на инвеститорите сочи, че освен банките, които са придобили около 53% от общия одобрен номинал, засилен интерес се наблюдава  от доверителни и гаранционни фондове и инвестиционни посредници - около 38% и пенсионните фондове - около 9%.

Проведеният аукцион потвърждава устойчивата тенденцията за спад на доходността по целия спектър на дълговата крива, коментират от Министерството на финансите.

В унисон с резултатите от аукциона са и публикуваните на 12 октомври 2012 г. данни на Европейската централна банка за дългосрочния лихвен процент за оценка степента на сближаване на всички държави-членки на ЕС. Според публикуваните данни през септември дългосрочният лихвен процент на България от 3,80% е по-нисък от този на девет държави-членки на еврозоната и на пет държави-членки на ЕС извън икономическия и валутен съюз. Текущата доходност по референтната за определяне на дългосрочния лихвен процент 10,5 - годишна емисия ДЦК е 3.49 процента.

Коментари: 0