Полът вече няма да е фактор при сключването на застраховки

И България променя законодателството си заради решение на Съда на ЕС

Полът вече няма да бъде фактор за оценка на риска при застраховки.

На днешното си заседание кабинетът прие да бъде направено предложение за промени в кодексите за застраховането и за социалното осигуряване. С тях се предвижда да бъде забранено отчитането на пола като актюерски фактор при определяне на застрахователната премия и пожизнената пенсия от фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Промяната е продиктувана от решение на Съда на Европейския съюз, с което за невалидна беше обявена разпоредба на директива за прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги.  Разпоредбата даваше право на държавите-членки да разрешат пропорционални разлики по отношение на премиите и добавките за осигурените лица, когато полът е определящ фактор при изчисляване на рисковете, въз основа на подходящи и точни актюерски и статистически данни.

В мотивите си Съдът посочва, че този текст пречи да се постигне целта на Директивата за равно третиране на мъжете и жените при изчисляване на застрахователните премии и обезщетения и считано от 21 декември 2012 г. тя става невалидна. Задължение на държавите-членки е да променят законодателството си в този смисъл, гласи съобщението на Министерски съвет.

Коментари: 0