Пристанищата ще навлизат в морето

Без търг и конкурс ще се дава право на строеж за разширение и за нови портове

Разширението и развитието на пристанищната система ще става чрез отвоюване на територии от морската или речна акватория, защото географските особености и развитието на селищата не дават възможност това да стане за сметка на сушата. Това се казва  в обосновката на проекта за промени на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата, публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта  за обществено обсъждане.

Проектът регламентират законово нормите за изграждане на нови и разширение на съществуващите общински и частни пристанища чрез строителство във водата.
 
Урежда се статута на на т.нар. "пристани", които действащото законодателство не признава като пристанищни съоръжения и не позволява те да бъдат използвани. Но на практика корабите за сезонен превоз на пътници/ разходка на туристи/, за риболов и други пристават на тях.

Предлага се право на строеж за разширение на съществуващо пристанище да се учредява без търг или конкурс в полза на собственика на пристанището, а за изграждане на ново – без търг или конкурс в полза на инвеститор, притежаващ сертификат за инвестиции клас А или в полза на община.

Министерски съвет по предложение на министъра на транспорта ще дава право на строеж върху морското дъно в границите на вътрешните морски води и териториално море и върху дъното за изграждане на нови и разширението на съществуващи пристанища за обществен транспорт с регионално значение и на яхтените, риарски и др. пристани.

Ограниченото вещно право ще се учредява възмездно, в съответствие с оценка, изготвена от определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството независим оценител.

Предвидени са правила за определяне на границите на акваторията на всяко едно пристанище, както и на отделните специфични зони в нея.

Така се регламентира правилата при изграждането върху морското дъно или в неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море на всякакви подводни  проводи или мрежи на транспорта (в т. ч. продуктопроводи), топлоснабдяването, газоснабдяването, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, електронните съобщения или третирането на отпадъци.
 
За да се намали административната тежест върху бизнеса се опростяват процедурите за разглеждане на инвестиционни инициативи за изграждане на нови или разширяване и модернизиране на съществуващи пристанища, преди всичко на пристанищата за обществен транспорт.

Премахва се сегашната двустепенна система на устройствено планиране на територията на пристанищата за обществен транспорт и се преминава към едностепенна система на устройствено планиране, като на генералния план на пристанището се предоставя статут не на опорен план, а на подробен устройствен план, който се изработва като план за регулация и застрояване за пристанищната територия и като парцеларен план за пристанищната акватория (като вид неурбанизирана територия).

Министерският съвет ще приема списък  на пристанищата за обществен транспорт, с нанационално значение и  списък с пристанищата с регионално значение, както утвърждава списъците на репуликанските и общинските пътища..

 Изпълнителният директор на ИА "Морска администрация" ще може да спира експлоатацията на специализирано пристанищно съоръжение временно, ако в техническо отношение то не отговаря на установените изисквания за безопасно приставане и швартоване на кораби  или ако се използва не по предназначение или срокът на валидност на удостоверението за експлоатационната му годност е изтекъл.

 

Коментари: 0