Среща в Пловдив в помощ на деца и възрастни в неравностойно положение

Участниците на събитието в началото на седмицата изразиха категорично нуждата от диалог и най-вече спешната необходимост от промяна в нормативната уредба

308 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева
В началото на седмицата Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци” /НАРД/ организира дискусионна среща, на която представиха и коментираха съвременни модели на социални предприятия за деца и възрастни в неравностойно положение. Срещата се реализира в Пловдив, с активното участие на над 40 представители от заинтересовани страни, сред които заместник-кмета по „Спорт, младежки дейности и социална политика” Георги Титюков, директорът на Дирекция „Социална политика” Веселина Ботева и регионалният представител на Дирекция “Социално подпомагане”. В срещата се включиха и представители на сдружения, социални услуги и неправителствени организации.

Участниците в срещата изразиха категорично нуждата от диалог и най-вече спешната необходимост от промяна в нормативната уредба. Бяха формулирани очаквания за активни промени от страна на държавата, която да осигури благоприятна среда за създаване и функциониране на социално  предприемачество. В тази връзка всички присъстващи заявиха готовност за активно участие и работа по създаване на иновативни модели на социални предприятия, които да интегрират хора с увреждания на пазара на труда, към момента невъзможно поради сериозни  нормативни препятствия.

В практическата част от дискусионната среща бяха споделени и дискутирани добри практики и иновативни подходи от Германия в развиването и предоставянето на услуги за социално и професионално включване на деца и възрастни в неравностойно положение.  Германия има много добре развита мрежа от социални предприятия, както и добра практика, което я прави подходящ партньор, от който да се заимстват успешни работещи модели.

По време на дискусията представителите на НАРД разказаха подробно за наблюденията  си при първото от трите си планирани посещения в Германия. По време на тази опознавателна визита те са наблюдавали успешни практики от немския опит в разработването на социални предприятия. На базата на тези примери се обсъдиха реалните възможности за пренасяне на опит в областта на социалното предприемачество, с фокус върху работата с хора неравностойно положение.

До края на 2014 г. НАРД планира още две посещения в Германия, които ще са с фокус върху други групи в неравностойно положение. Добрите практики в съответния сектор ще бъдат разисквани в последващи дискусионни срещи. За финал на проекта е предвиден и дискусионен форум в София, на който ще се обобщят резултатите от 18-месечната работа.

По време на срещата НАРД анонсира предстоящото стартиране на учебно-производствена кухня в Пловдив, която ще даде работа на младежи с увреждания, преминали предварителни курсове.

Срещата се осъществява по проект ”Социалното предприемачество – портал за иновации”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд, реализиран от Фондация „Национален Алианс за работа с доброволоци” в партньорство с „Дружество за подпомагане на българските домове”, Берлин.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Национален алианс за работа с доброволци носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП – ГД  ЕФМПП.
Подкрепи Economic.bg