Създадоха пакт за индустриална стабилност

Председател на съвета ще е министър Делян Добрев

Днес бе създаден Консултативен съвет към Пакта за индустриална стабилност, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Той се създава по инициатива на министър Делян Добрев и представители на сдруженията на предприятията във водещите индустрии, експорта и големите енергийни консуматори.

Темите, които ще обсъжда Консултативният съвет, са свързани с подготовката на нова индустриална политика, развитие на енергийната инфраструктура, стимули за насърчаване на енергийната ефективност и повишаване на конкурентоспособността в енергетиката. Съветът ще работи и за премахване на административните и регулаторните бариери пред бизнеса.

Председател на съвета ще е министър Добрев, а за зам.-председатели бяха избрани зам. министър Валентин Николов и Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). Дейността на съвета ще бъде подпомагана от представител на  МИЕТ и на БФИЕК. Заседанията на съвета ще са всеки последен четвъртък от месеца.

Членове на съвета са Българската агенция за инвестиции, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, БЕХ, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Патентното ведомство, Националният статистически институт, БФИЕК, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара, Българската стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и други.

На първото заседание на Консултативния съвет бяха обсъдени  алтернативите за доставка на природен газ, както и развитието на интерконекторите. Кирил Темелков, изпълнителен директор на ,,Булгартрансгаз‘‘, запозна бизнеса с изграждането на интерконектора между България и Румъния. Изпълнителният директор на ICGB Юлияна Димитрова пък представи проекта за изграждане на  междусистемна газова връзка България – Гърция, а представител на МИЕТ - с перспективите за развитие на газовата връзка България - Сърбия.

Пред представителите на съвета министър Добрев заяви, че на всяко заседание те ще бъдат запознавани с напредъка на дейностите по проектите.

Беше обсъдено още и развитието на свободния пазар на електроенергия в България. ,,Единадесет компании са подали заявления да бъдат лицензирани като координатори на балансиращи групи‘‘, заяви Евгения Харитонова, член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Коментари: 0