Терзиева обеща 3 млрд. лв. за развитието на регионите

По приоритетната ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие" са заделени 262 млн. евро за финансови инструменти за жилищните сгради

3 млрд. Лева за развитието на регионите по време на новия програмен период. Това обеща министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, която добави, че по приоритетната ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие" са заделени 262 млн. евро за финансови инструменти за жилищните сгради, а 270 млн. евро е сумата за подобряване на градската среда. По приоритета, насочен към образователната инфраструктура ще бъдат на разположение 107 млн. евро, а конкретни бенефициенти ще бъдат 67 общини.

163 млн. евро по ОП "Региони в растеж" са предвидени за социалната спортна и културна инфраструктура, а 143 млн. евро – за интегриран градски транспорт.

По втората приоритетна ос – "Регионална образователна инфраструктура", ще бъдат отпуснати 115 млн. евро за инвестиции в образованието. Целта е да бъдат създадени условия за модерни образователни услуги, а бенефициенти ще бъдат МОН, МЗХ, МК, ММС, висши училища и общини.

84 млн. лв. са предвидени за регионална здравна инфраструктура и за подобряване на условията за адекватна медицинска помощ.

Сумата, която предстои да бъде отпусната по оста "Регионална и социална инфраструктура" възлиза на 51 млн. евро и ще бъде отпусната за инвестиции в здравната и социалната инфраструктура. Конкретни бенефициенти ще бъдат МЗ, общините и центровете за медико-социални грижи, а предефинираните проекти са в съответствие с визията за деинституционализация на децата и Националната стратегия за дългосрочна грижа.

127 млн. евро са предвидени за съхраняване, опазване, развитие и популяризиране на природното и културното наследство на България.

Агенция "Пътна инфраструктура" ще бъде бенефициент по оста "Регионална и пътна инфраструктура", по която ще бъдат на разположение близо 194 млн. евро. Общините пък ще бъдат бенефициенти по оста "Превенция на риска". Целта е да бъдат насърчени инвестициите за справяне със специфични рискове и свлачища, а отделената сума възлиза на 20 млн. евро. 

Коментари: 0