„Трейс“ иска най-малко за интермодалния терминал в Пловдив

Компанията предложи да го построи за 11.313 млн. лв.

236 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Трима от общо пет кандидати бяха допуснати до оценяване в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив". Проектът се осъществява с съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

Съгласно методологията в документацията, техническата оценка на "Терна" АД е 30 точки. ДП "Транспортно строителство и възстановяване-ГУ" получава 25 точки, колкото са и точките на "Трейс Груп Холд". "СК 13 – Трансстрой" и австрийската "Порр бау" не бяха допуснати до отваряне на ценовите оферти.

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

Предложената от "Терна" АД цена е 13.525 млн. лв. без ДДС. Данъкът върху тази сума е 2.705 млн. лв. Фирмата начислява 10% непредвидените разходи, които са 1.352 млн. лв и ДДС върху тях - 277.5 хил. лв. Общата сума достига 17.853 млн. лв.

Цената, която е предложило ДП "Транспортно строителство и възстановяване", е общо 13.192 млн. лв. В тази сума влизат цената по дейността, без ДДС - 9.994 млн. лв., данъкът върху тази сума - 1.999 млн. лв., 10% непредвидените разходи - 999 хил. лв. и данъкът върху тях - 199 хил. лв.

Най-ниска цена е предложил пътностроителният холдинг "Трейс Груп Холд". Предложената цена без ДДС е 8.571 млн. лв., ДДС - 1.714 млн. лв., непредвидени разходи - 857 хил. лв. и ДДС върху тях - 171 хил. лв. Общата сума в крайна сметка достига 11.313 млн. лв.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите не даде информация за срока за избор на изпълнител. "Комисията продължава работа по оценка на кандидатите на закрито заседание", обявиха от комисията.

Съгласно методологията обаче става ясно, че почти сигурен изпълнител на проекта ще бъде "Трейс Груп Холд". Компанията даде най-ниската оферта, а цената е 70% от тежестта при избора на изпълнител.

Интермодален терминал Пловдив ще бъде изграден на гара Тодор Каблешков, която е част от жп възел Пловдив. Площадката ще се разположи от северната страна на гарата - в землището на с. Златитрап, местност Камиша, община Родопи.

Проектът предвижда върху площ от 68 870 м2 да бъдат изградени терминална площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери от вагон на автомобил и обратно, площадка за складиране на контейнерите, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП.

Изграждането на интермодален терминал в град Пловдив е проект, който има голямо геостратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общо европейски аспект. Основната цел на този проект е чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт да се постигне подобряване на интермодалността в югоизточния регион на ЕС. Той ще спомогне за оптимизация на съществуващата инфраструктура и ще доведе до подобряване на качеството на предоставяните транспортни услуги в региона на град Пловдив.

Подкрепи Economic.bg