Банките с печалба от 121 млн. лв. за януари

Стабилност в банковия сектор у нас

Банките с печалба от 121 млн. лв. за януари
148 ~ 2 мин. четене
Автор: Илия Лазаров

Българската банкова система е регистрирала печалба в размер на 121 млн. лв. до 31 януари. През първия месец на 2015 г. не настъпват съществени промени в структурата на балансите на българските кредитни институции. Спрямо декември 2014 г. активите на банковата система се увеличават с 1 млрд. лв. (1.2%), показват данните на Българската народна банка (БНБ). 

Паричните средства намаляват с 38 млн. лв. (0.4%). Инвестициите в ценни книжа отчитат спад (с 113 млн. лв.) поради падеж през месеца на ДЦК. През месеца балансовият капитал на банковата система се повишава със 130 млн. лв.

През януари брутните кредити и аванси се увеличават с 1 млрд. лв. (1.6%) поради нарастването на вземанията от банки (с 1.5 млрд. лв., 13.8%). В кредитния портфейл се свиват както кредитите на предприятия (с 276 млн. лв., 0.8%), така и експозициите на дребно (със 101 млн. лв., 0.6%). 

Заемите за некредитни институции намаляват със 100 млн. лв. (7.0%). Балансовата позиция кредити и вземания възлиза на 61.8 млрд. лв. в края на януари 2015 г. Финансовите пасиви, оценени по амортизирана стойност, нарастват с 919 млн. лв. (1.2%). Депозитите от граждани и домакинства се увеличават със 779 млн. лв. (1.9%). Растежът на привлечените средства в банковата система изцяло се дължи на резиденти. 

Ликвидната позиция на банковата система продължава да се засилва. Към 31 януари ликвидните aктиви на банковата система достигат 23.7 млрд. лв. и са с 1.5 млрд. лв. повече спрямо края на декември 2014 г. Нарастването е в резултат на съществения растеж на средствата по разплащателни сметки.

Коефициентът на ликвидност, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, се повишава до 31.78%. Към 31 януари печалбата на банковата система е 121 млн. лв., или с 48 млн. лв. повече спрямо отчетената година по-рано. Не настъпват негативни промени в нивото и остротата на кредитния риск. Разходите за обезценка на активите в края на януари са 13 млн. лв. 

Към декември 2014 г. коефициентът на обща капиталова адекватност на банковата система по Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013 за капиталовите изисквания е 21.95%. Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 19.51%, а на капитала от първи ред – 19.97%.

Коментари: 0