Бизнесът подкрепя енергийните приоритети по време на Председателството

Диверсификация на източниците и маршрутите, и изграждането на европейски газов хъб на територията на България са сред важните акценти

Бизнесът подкрепя енергийните приоритети по време на Председателството

Ефективното функциониране на Енергийния съюз, при отстояване на националните интереси, усилията за завършване на междусистемната свързаност на Западните Балкани, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки в региона. Това са само част от приоритетите на България в сектор енергетика по по време на председателството на Съвета на Европейския съюз. Те бяха представени от министър Теменужка Петкова на среща с работодателските организации и енергийни компании.

Диверсификация на източниците и маршрутите, и изграждането на европейски газов хъб на територията на България са сред важните приоритети, по които българското правителство ще работи в рамките на председателството. Акцент в работата ще бъде поставен и върху изграждането на липсващата инфраструктура със съседни страни, както и разработването на модела за регионалния електроенергиен пазар. Завършването на процеса по пълната либерализация на енергийния пазар в България ще е друг акцент по време на председателството, тъй като ние сме една от последните страни в ЕС, които не са завършили процеса.

В текущите приоритетни теми от дневния ред на Съвета на ЕС, в областта на енергийния отрасъл, са включени теми, свързани с функционирането на Енергийния съюз, завършване на енергийния пакет със законодателни и незаконодателни предложения „Чиста енергия за всички европейци“. Страната ни ангажирано ще участва за постигането на напредък в дискусиите на ниво ЕС, чрез търсенето на баланс в интересите на държавите членки и намирането на компромисни решения.

По време на председателството ще се постави и на темата за осъществяването на поетапен и икономически обоснован преход към ниско-въглеродна енергетика и повишаване на енергийната ефективност.

Националната енергийна камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската минно-геоложка камара изразиха подкрепа по изложените приоритети и заявиха готовност за съвместна работа с Министерството на енергетиката по организацията на съвместни събития в рамките на председателството.

До края на седмицата предстоят срещи с представители на браншови организации, синдикати, академична общност и неправителствени организации, на които ще бъдат представени приоритетите в енергийния сектор по време на българското председателство.   

Коментари: 0