Брюксел: Засилете контрола при обществените поръчки

Стрес тестовете във финансовия сектор да са приключили до края на годината, очакват от ЕК

Брюксел: Засилете контрола при обществените поръчки

Европейската комисия (ЕК) отправя 4 препоръки към България в областите с макроикономически дисбаланси. Това се казва в публикуван документ на ЕК, в рамките на т.нар. „Европейски семестър”.

Комисията оценява положително усилията на България за изпълнение на препоръките от 2015 г. За настоящата година препоръките са 4. Те покриват областите с макроикономически дисбаланси – фискална политика, банков сектор, небанков финансов сектор, активни политики на пазара на труда и регулаторна рамка по несъстоятелността.

За 2016 г. е отпаднала частта от препоръката от 2015 г. в областта на реформата на училищното образование, предвид оценката на ЕК за постигнат значителен напредък.

Нов момент е включването на препоръка в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на отговорните звена и на Агенцията за обществени поръчки, както и за подобряване на процедурите и на контрола върху провеждането им.

В областта на фискалната политика ЕК препоръчва на правителството да продължи консолидационните усилия за постигане на съобразена с икономическия цикъл корекция на структурния дефицит от 0.5% от БВП през 2016 и 2017 г. с оглед достигане на средносрочната бюджетна цел. Отново е поставен акцент върху подобряването на събираемостта на данъчните приходи и борбата със сивата икономика, вкл. с недекларираната заетост.

До края на 2016 г. Комисията очаква да приключат прегледите на качеството на активите и стрес тестовете на банките, прегледите на активите на пенсионните фондове, както и прегледите на балансите и стрес тестовете на застрахователните компании, и да продължи укрепването на надзора.

В областта на заетостта ЕК засилва социалния аспект в препоръката, като интегрира социалните услуги с активните политики на пазара на труда. Фокусът продължава да е върху дългосрочно безработните, групите в неравностойно положение и младежите, които нито учат, нито работят.

Препоръчва се отново установяването на механизъм за определяне на минималната работна заплата, както и повишаването на ефективността в здравеопазването. За първи път тази година ЕК идентифицира като предизвикателство и повишаването на обхвата и адекватността на гарантирания минимален доход.

Запазва се препоръката в областта на регулаторната рамка по несъстоятелността, предвид ограничения напредък в подобряването на механизмите за преструктуриране преди несъстоятелност и за извънсъдебно преструктуриране.

Коментари: 0