Бюджетът завършва 2017 г. с 800 млн. лв. излишък

Държавата е преразпределила около 34.44 млрд. лв. през тази година

Бюджетът завършва 2017 г. с 800  млн. лв. излишък
Държавният бюджет за 2017 г. ще завърши с излишък от близо 800 млн. лв., или 0.8% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Това показват предварителните данни и оценки на Министерството на финансите за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) за тази година.

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за 2016 г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи. В същото време салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г, обясняват от МФ.Той е свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 г.

Спрямо заложената цел в Закона за бюджета за 2017 г. бюджетното салдо по КФП отчита номинално подобрение с над 2.1 млрд. лв. Силното фискално представяне на България намери отражение и в годишните доклади на международните рейтингови агенции, като S&P и Fitch повишиха кредитния рейтинг на страната.

Приходите и помощите по КФП за 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 35.24 млрд. лв. (99.4 % от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 102.8% спрямо разчета за годината, като съпоставени с предходната година те нарастват с 2.67 млрд. лв. (8.6%). Постъпленията от помощи (основно европейски фондове) за 2017 г. са по-ниски в сравнение с 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 57.2 %.   

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 34.44 млрд. лв., което е 93.7% от годишния разчет. Разходите за 2016 г. са в размер на 32.49 млрд. лв. Нарастването на разходите спрямо 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ до 20 пр. п. спрямо 2016 г.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.12.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 888.2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.
Коментари: 0