Бюджетният излишък леко се увеличава през септември

През август бяха похарчени накуп 2.1 млрд. лв. от преизпълнението на приходите

Бюджетният излишък леко се увеличава през септември

Снимка: Economic.bg/Архив

След като през август почти две трети от бюджетния излишък на България се стопи, през септември той отново е започнал да се увеличава, макар и минимално. Предварителните данни на Министерството на финансите показват, че към септември превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) се очаква да бъде 1.27 млрд. лв. (1.1% от прогнозния БВП). Месец по-рано числото беше със 154 млн. лв. по-малко.

Приходите и помощите по КФП към септември 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 32.81 млрд. лв. Спрямо деветмесечието на 2018 г. има увеличение с 3.65 млрд. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. Ръстът при данъчните приходи е в размер на 2.12 млрд. лв., неданъчните приходи нарастват с 1.11 млрд. лв., а приходите от помощи и дарения – с 409.1 млн. лв. В частта на неданъчните приходи основно се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01 юли 2018 г., казват от МФ.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2019 г. са в размер на 31.54 млрд. лв. За сравнение разходите по КФП за деветмесечието на 2018 г. бяха в размер на 26.5 млрд. лева. Номиналното нарастване спрямо същия период на предходната година се дължи на по-високия размер на капиталовите разходи (основно поради разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС), разходите за персонал (увеличение с 10% на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.) и др.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 997.5 млн. лв.
Коментари: 0