Чуждите капитали продължават да се изтеглят от България

За първите четири месеца на тази година дъщерните дружества са върнали на компаниите майки близо 400 млн. евро

Чуждите капитали продължават да се изтеглят от България

Снимка: Pixabay

12766 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

Потокът от преки чуждестранни инвестиции в България е положителен към април. Кумулативно за четири месеца в страната са влезли 188 млн. лв., отчетени от Българската народна банка като ПЧИ. Това е двойно увеличение спрямо резултата към март, но инвестициите изостават с 322 млн. евро спрямо съответстващите четири месеца на 2020 г.

Основно инвестициите в България продължават да са под формата на реинвестираната печалба. Тоест компаниите с над 50% чуждестранна собственост влагат спечеленото през предходната година в дружеството. Сумата за четирите месеца на тази година е 585.3 млн. евро.

Лошите новини идват от другите две категории инвестиции – създаването на дялов капитал и дълговите инструменти. И двете са отрицателни са силно отрицателни – съответно със 117 и 281 млн. евро. Това накратко означава, че чужди компании реално не правят нови инвестиции в страната, а дори напротив – те излизат от старите си. В същото време дъщерните дружества връщат огромни средства на компаниите майки в чужбина.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 116.5 млн. евро за януари–април 2021 г. Той е по-малък с 69 млн. евро от този за януари–април 2020 г., който е отрицателен в размер на 47.5 млн. евро.

Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 585.3 млн. евро, при положителна стойност от 469.4 млн. евро за януари–април 2020 г.

Нетният поток по подстатия „Дългови инструменти“ (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 280.9 млн. евро, при положителна стойност от 88.4 млн. евро за януари–април 2020 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари–април 2021 г. са от Нидерландия (218.5 млн. евро) и Франция (146.1 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Обединеното Кралство (191.1 млн. евро) и Русия (145.2 млн. евро).

Подкрепи Economic.bg