Чужди инвестиции почти няма

През тримесечието са изтеглени нетно капитали на обща стойност 106 млн. евро

Чужди инвестиции почти няма
1220 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Нетната стойност на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), които са дошли в България за три месеца са отрицателно число. Т.нар. нерезиденти са изтеглили общо 106 млн. евро – основно заеми, които дъщерните дружества са върнали на своите майки в чужбина.

Най-голяма част от изтеглянето се е случило през март – 206 млн. евро. През първото тримесечие на 2016 г. Имаше положителен поток на ПЧИ от над 200 млн. евро.

Отрицателната стойност на дълговите инструменти не е толкова притеснително, тъй като това са средства, които са дадени от компаниите майки в чужбина за развитие на дейността на дружествата им в България – за разширяване или за оперативни дейности. По-притеснително е числото за дяловия капитал и реинвестираната печалба. А то е символично – общо 27.1 млн. евро за три месеца. За сравнение, през същия период на миналата година сумата достигна 230 млн.

Данните на БНБ за преките инвестиции показват, че Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 9.1 млн. евро за януари – март 2017 г. Той е по-голям с 16.6 млн. евро от дяловия капитал за януари – март 2016 г., който е отрицателен, в размер на 7.5 млн. евро.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 1.3 млн. евро, при 8.8 млн. евро за януари – март 2016 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (0.6 млн. евро, 46.5% от общия размер за януари – март 2017 г.), Казахстан (0.4 млн. евро, 26.8% от общия размер за периода) и Австрия (0.2 млн. евро, 14.7% от общия размер).

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) възлиза на 18.1 млн. евро за януари – март 2017 г., при 237.5 млн. евро за януари – март 2016 г.

За януари – март 2017 г. подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателна в размер на 133.3 млн. евро, при отрицателна стойност от 12.9 млн. евро за януари – март 2016 г.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари – март 2017 г. са от Норвегия (17.8 млн. евро, 16.7% от общия размер за периода), Малта (15 млн. евро, 14.2%) и Холандия (12.3 млн. евро, 11.6%).

Коментари: 0