Чуждите инвестиции в България остават на ниско ниво

За първите два месеца на годината ПЧИ са намалели до 100 млн. лв.

Чуждите инвестиции в България остават на ниско ниво
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България запазват ниските си нива. За първите два месеца  на годината външни инвеститори са вложили общо 102 млн. евро в българската икономика, което е с 37% по-малко спрямо същия период на миналата година. Данните за ПЧИ се ревизират многократно през годината и вероятно още следващия месец разликата ще бъде намалена.

През 2016 г. чуждите инвестиции достигнаха едно от най-ниските си нива в историята – нетно 700 млн. евро. Толкова ниска стойност статистиката е отчитала за последно през 1998 г. Огромна роля за слабия резултат има рафинерията „Лукойл“, която прекрати основната част  от мащабната си инвестиционна програма в началото на 2016 г. Предходните три години компанията вложи около 1.5 млрд. долара в обновяване на производството.

От началото на 2017 г. се връща тенденцията ПЧИ да са основно под формата на дългови инструменти, т.е. средства, предоставени от компаниите майки на дъщерните им дружества у нас. Същата беше ситуацията до 2015 г., докато през 2016 г. фирмите започнаха да връщат кредитите си.
От данните се вижда, че Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 2.6 млн. евро за януари – февруари 2017 г. Той е по-голям със 73.8 млн. евро от дяловия капитал за януари – февруари 2016 г., който е отрицателен, в размер на 71.2 млн. евро. Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 0.9 млн. евро, при 4.7 млн. евро за януари – февруари 2016 г.

По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (0.4 млн. евро, 44.6% от общия размер за януари – февруари 2017 г.), Казахстан (0.2 млн. евро, 23.8% от общия размер за периода) и Австрия (0.2 млн. евро, 22% от общия размер).

За януари – февруари 2017 г. подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителна в размер на 99.7 млн. евро, при положителна стойност от 63.6 млн. евро за януари – февруари 2016 г.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари – февруари 2017 г. са от Холандия (35.1 млн. евро, 34.3% от общия размер за периода), Малта (16 млн. евро, 15.7%) и Германия (11.5 млн. евро, 11.3%).


Коментари: 0