Дефицит от 1,76 млрд. лева за октомври

Фискалният резерв е 8,7 милиарда лева

Дефицит от 1,76 млрд. лева за октомври
132 ~ 4 мин. четене

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) към края на октомври е отрицателно в размер на 1 760,1 млн. лева. Това съобщават от Министерство на финансите.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 31.10.2014 г. са в размер на 24 020,7 млн. лв., или 80,1% от разчетите по ЗИД на ЗДБРБ за 2014 година. Параметрите по изпълнението на приходите по националния бюджет към края на октомври съответстват на рамката на приходите по актуализираните годишни разчети. Съпоставено със същия период на предходната година приходите по КФП към края на месец октомври нарастват номинално с 269,4 млн. лв. (1,1%), като следва да бъде отчетен базов ефект от постъпили приходи с еднократен характер през първото полугодие на 2013 г. в частта на неданъчните приходи (от дивидент за държавата и присъдени суми в полза на държавата в общ размер на 303 млн. лева).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец октомври възлиза на 19 154,7 млн. лв., което представлява 82,2% от планираните за годината приходи в актуализираните разчети. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с 3,7% (684,1 млн. лв.).

Приходите в частта на преките данъци са 3 436,8 млн. лв., което е 80,3% от предвидените в ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. и нарастват спрямо същия период на предходната година с 286,7 млн. лв. (9,1%).  Постъпленията от корпоративни данъци бележат ръст от 4,9% (58,1 млн. лв.). Нарастване към края на месец октомври 2014 г. се отчита и при приходите от ДДФЛ – с 228,6 млн. лв., което е с 11,6% повече от същия период на миналата година.

Приходите от косвени данъци са в размер на 9 737,3 млн. лв., което е 81,6% от актуализираната програма за годината. Съпоставено със същия период на предходната година постъпленията нарастват номинално със 117,5 млн. лева.

Постъпленията от ДДС са в размер на 6 219,0 млн. лв., или 80,8% от планираните за годината. Съпоставени със същия период на предходната година приходите от ДДС нарастват със 113,7 млн. лева. Приходите от акцизи са в размер на 3 370,5 млн. лв., или 83,0% от планираните за годината. Постъпленията от акцизи към края на месец октомври 2014 г. остават на нивото от същия период на предходната година. Постъпленията от мита са 124,8 млн. лв., или 83,5% от разчета за годината. 

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 722,5 млн. лв., или 89,2% изпълнение на актуализираните годишни разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 5 258,0 млн. лв., което представлява 83,7% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,1% (255,9 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 985,6 млн. лв., което представлява 86,9% изпълнение на актуализираните годишни разчети. Това е с 216,3 млн. лв. по-малко от същия период на миналата година, което се дължи на базов ефект от постъпили еднократни приходи през първите шест месеца на 2013 г. от дивидент за държавата и от присъдена сума в полза на държавата по арбитражно дело.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 880,4 млн. лв., което представлява 58,1% от актуализирания разчет за годината.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.10.2014 г. възлизат на 25 780,8 млн. лв., което е 78,2% от актуализираните годишни разчети. Спрямо октомври 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 1 586,6 млн. лв. (6,6%), което се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания. 

Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 30,1% (802,7 млн. лв.) спрямо същия период на 2013 г., а разходите по националния бюджет нарастват с 3,6% (783,9 млн. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2013 година. Ръстът при социалните разходи се дължи основно на базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на по-високи здравноосигурителни плащания през 2014 година.

Нелихвените разходи са в размер на 24 517,7 млн. лв., което представлява 81,8% от актуализираните годишни разчети. Текущите нелихвени разходи за десетте месеца на 2014 г. са в размер на 20 973,8 млн. лв. (84,2% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3 543,9 млн. лв. (69,8 % от разчетите към ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 520,1 млн. лв. (77,6% от планираните за 2014 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 743,0 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към октомври 2014 г. е отрицателно в размер на 1 760,1 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 693,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1 066,3 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 31.10.2014 г. е 8,7 млрд. лв., в т.ч. 7,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. В съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
Подкрепи Economic.bg