Доверието е ключът за растежа

При кризи в банковата система трябват бързи решения, загубата на време е най-грешната стратегия

Владислав Горанов:

Доверието е ключът за растежа
Автор: Economic.bg

- Г-н Горанов, в какво финансово състояние поехте Общинска банка? Какви са основните показатели на трезора и какви са целите на ръководството в тази насока?

- Общинска банка е в едно доста стабилно състояние. Ликвидността на банката е на твърде консервативни нива, макар това да ограничава възможностите за формиране на по-големи печалби. Основните задачи пред ръководството са да продължаваме модернизирането на банката и привличането на повече и по-добри клиенти, особено по актива на банката (кредитополучатели). За общо съжаление, пазарът на кредитирането е ограничен, тъй като не са много на брой качествените и перспективни проекти, които банките могат да финансират. В този смисъл кредитирането е функция на цялостното развитие на икономиката, което особено в последната година и половина страда от политическата нестабилност.

- В последните години банката започна “отваряне”  към по-широк кръг клиенти и пазар. Ще продължите ли работа в тази насока, и ако да, с какви акценти?

- През последните вече две години са направени сериозни усилия за препозициониране на банката и развиване на нови сегменти от пазара на банкови продукти, които преди това не бяха сериозно застъпени в нашето портфолио. Банката насочи значителни усилия към банкирането на дребно и през посочения период бяха постигнати сериозни резултати. Акцентът на тези усилия е поставен върху следните направления:

  • Създаване на нови и подобряване на съществуващите кредитни, депозитни и картови продукти за физически лица с цел по-добро пазарно ситуиране на банката в сегмента на дребното банкиране;
  • Прекратяване тенденцията на спад на кредитния портфейл за физически лица чрез подобряване на предлагането на кредитните продукти на банката на предварително определени целеви групи;
  • Подобряване на структурата и качеството на кредитния портфейл на физически лица чрез предприемане на мерки и създаване на инструменти за по-висока събираемост на вземанията.

Банката предлага изключителни атрактивни продукти за нашите клиенти, като най-сериозен принос в това отношение имат:

  • Разработеният и предложен за първи път от банката жилищен кредит „Мечтан дом“, условията по който се конкурират с най-добрите на пазара;
  • Създаването и налагането на първата международна револвираща кредитна карта „Mastercard“ на банката;
  • Създаването на специфични кредитни продукти за рефинансиране на задължения предоставени от други банки и финансови институции – „Пренареждане“ и „Презареждане“, чрез които клиентите ни могат да рефинансират и консолидират задълженията си при изключително изгодни параметри, както и да получат  допълнително финансиране при същите благоприятни условия.

Всички тези усилия доведоха до естествения резултат портфейлът ни на дребно не само да преодолее негативната тенденция на свиване, започнала след началото на финансовата криза, но вече да демонстрира темпове на растеж, които значително изпреварват ръста на пазара на дребно за банкова система като цяло. Така например, портфейлът ни за физически лица нарасна с 3.1% през последната година, което представлява 10 пъти по-голям ръст от средния за този сегмент за цялата банкова система, който за последната година е 0.31%.

Бих искал да посоча, че увеличението на кредитния портфейл за физически лица за последните 12 месеца се дължи основно на ръста в отпуснатите жилищни кредити. Общият размер на ипотечните кредити представлява почти 50% от целия портфейл на дребно, което в крайна сметка подобрява неговата рискова структура.

Предприетите мерки и положени усилия в посока подобряване събираемостта на просрочените вземания доведоха до положителна промяна в качеството на кредитния портфейл. Така например, чувствително намаля размерът на просрочените вземания, респективно разходите за обезценка, в сегмент банкиране на дребно.

Общинска банка ще продължи усилията си за разширяване на пазарния си дял и за предоставяне на пазара на атрактивни и иновативни кредитни продукти. Все пак трябва да подчертая, че основната цел на мениджмънта на банката е не само увеличение на балансовото й число, но най-вече, чрез продуктите, които създаваме и предлагаме, да привлечем активни и най-вече лоялни клиенти, с които да установим истински партньорски отношения и на базата на тези отношения да работим за нашия взаимен успех и просперитет.

- Банковият сектор в последните месеци понесе сериозни трудности. Какви са поуките за банковата общност след случилото се?

- Банковата система в момента е пред изпитание. Съдбата на една от най-големите банки в страната тепърва ще се решава (говоря за КТБ). В този смисъл не очаквам резки движения. Най-важното в момента е постепенното възвръщане на доверието в системата, което беше разколебано. Убеден съм, че грешката не е системна и времето ще го докаже. Разбира се, всички трябва да си “решим домашното” и системата да изгради имунитет към подобен тип стресови ситуации. Най-важното е да се изградят алгоритми за бързо справяне с подобни кризи, защото загубата на време е най-грешната стратегия при подобен тип смущения в системата. Имахме шанса да се учим от грешките на другите – имам предвид европейския опит, и съм оптимист, че ще се намери вярното решение.

- Намирате ли за необходимо да се затегне регулацията върху банките по нормативен път с цел защита на спестители и на финансовата стабилност като цяло?

- Регулацията като нормативна уредба и сега е достатъчно рестриктивна. Наредбите на БНБ, които действаха до влизане в сила на Регламент № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници са дори по-консервативни от непосредствено приложимото европейско законодателство и международните счетоводни стандарти. Очевидно проблемът не е в нормативната уредба, а в начина, по който тя се прилага. В това отношение БНБ дължи отговори.

- Като човек, който е преминал от политиката в бизнеса, как оценявате икономическата и финансова ситуация в страната и кои са, според Вас, належащите мерки за подобряване на бизнес средата?

- Всичко в отношенията между хората е въпрос на доверие. Засилването на доверието и стабилността във всички сфери, и най-вече в политическата система, ще успокои хората и ще задвижи естествените стабилизатори на икономиката – потреблението, инвестициите, а от там и растежа.

Цялото интертвю четете в брой 41 на сп. "Икономика"

Коментари: 0