ЕС одобри реформата на европейската земеделска програма

Ресорните министри приеха временна сделка за Общата селскостопанска политика в периода 2023-2027 г.

ЕС одобри реформата на европейската земеделска програма
672 ~ 3 мин. четене

Министрите на земеделието в ЕС приеха временната сделка, сключена с Европейския парламент миналия петък, по ключовите елементи на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП). По този начин предложението се приближи една стъпка по-близо до превръщането си в закон.

Споразумението проправя пътя за по-справедлива, по-екологична и базирана на ефективността ОСП, която се стреми да осигури устойчиво бъдеще за европейските фермери. Новата ОСП подкрепя мерките за опазване на околната среда и също така включва разпоредби за осигуряване на по-целенасочена подкрепа за по-малките ферми и за подпомагане на младите фермери да навлязат в професията.

Днес се договорихме за най-амбициозната ОСП до момента. Това е добра сделка за земеделските производители и за Европа, което ще укрепи европейската система за хранително-вкусова промишленост, като я направи по-устойчива и по-справедлива за всички. Споразумението предвижда модернизирана ОСП, която подкрепя прехода към по-екологично и по-благоприятно за климата земеделие, увеличава зачитането на социалните и трудовите права и гарантира, че фермерите остават конкурентоспособни“, каза Мария до Се Антунес, португалски министър на земеделието.

Какво се случва след това?

Сега на междуинституционално ниво ще се работи по останалите технически подробности на предложената реформа, след което тя трябва да бъде официално одобрена както от Европейския парламент, така и от Съвета. Новата ОСП ще обхване периода 2023-2027 г. Преходното споразумение, договорено през 2020 г., ще продължи да се прилага дотогава.

Държавите членки ще имат срок до 31 декември 2021 г. да представят своите проекти на национални стратегически планове за одобрение от Комисията.

Ново социално измерение

ОСП след 2020 г. поставя по-голям акцент върху социалното измерение на земеделието. Съгласно новото споразумение земеделските производители и други бенефициенти, получаващи директни плащания, ще бъдат обект на административно наказание, ако не осигурят адекватни условия за заетост, определени в съответното законодателство на ЕС. За първи път законодателството на ЕС в областта на земеделието включва социално измерение и отбелязва историческа стъпка напред в начина, по който ОСП отчита условията за земеделските работници.

Екологично амбициозна ОСП

Новата ОСП определя редица мерки, насочени към насърчаване на земеделските производители да приемат „по-екологични“ земеделски практики. Те включват:

завишени стандарти, на които фермерите трябва да отговарят, за да получат подкрепа от ОСП, включително опазване на богатите на въглерод почви чрез защита на влажните зони и торфищата и минималните дялове на обработваемата земя, които да бъдат посветени на ландшафтните характеристики за защита на биологичното разнообразие;

еко-схеми за подпомагане и стимулиране на земеделските производители да спазват земеделски практики, които са в полза на климата и околната среда;

увеличен дял на финансирането за развитие на селските райони, който да се изразходва за зелени интервенции;

проследяване на разходите за климат и биологично разнообразие, в съответствие с целите на Европейската зелена сделка.

Подкрепа за по-малки ферми

Пакетът за реформа на ОСП включва също мерки, насочени към преразпределение на средства в полза на малки и средни ферми. Съгласно споразумението държавите членки ще трябва да пренасочат 10% от директните плащания в полза на такива ферми (чрез преразпределителни плащания, освен ако не могат да докажат, че могат да постигнат същия ефект чрез други сравними инструменти).

Съсредоточете се върху представянето

Реформата включва също преминаване от фокус върху спазването към ОСП, базирана на изпълнението, която ще даде на държавите членки свободата да прилагат индивидуални интервенции въз основа на стратегическо планиране и конкретни споделени цели, в съответствие с техните нужди.

Подкрепи Economic.bg