Еврокомисията прогнозира по-бавен растеж в България през 2019 и 2020 г.

В пролетната макроикономическа прогноза Комисията е записала растеж от 3.3% през тази и 3.4% през следващата година

Еврокомисията прогнозира по-бавен растеж в България през 2019 и 2020 г.
616 ~ 2 мин. четене
Икономическият растеж в България се очаква да се възстанови през тази година, но ще бъде ограничен от намаляващото външно търсене, недостигът на работна сила и влошаването на потребителските настроения. Това е записано в пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. В доклада се посочва, че реалният ръст на брутния вътрешен продукт през 2019 г. ще бъде 3.3%, което е понижение с 0.4 пр. пункта спрямо есенната прогноза. Намалени са и очакванията за 2020 г. – от 3.6 на 3.4% годишен ръст.

Според експертите на ЕК износът ще отчете определено възстановяване спрямо 2018 г., тъй като някои временни негативни ефекти върху него ще изчезнат. При отсъствието на външни ценови шокове инфлационният натиск се очаква да намалее. Балансът на бюджета ще остане на плюс, а публичният дълг ще продължи да намалява.

Прогнозата на ЕК е, че вътрешното търсене ще продължи да расте, но с по-бавни темпове заради по-умереното частно потребление. Доверието на потребителите остава потиснато през първите няколко месеца на 2019 г., което предполага по-предпазливо поведение при осъществяването на потребителските разходи през годината. Въпреки това, благоприятните тенденции на пазара на труда се очаква да подкрепят покупките на домакинствата чрез по-високите реални заплати. Предвижда се инвестициите да останат силни. Износът се възстановява, тъй като еднократните ефекти от 2018 г. намаляват. Това би трябвало да се запази, дори ако намаленото търсене от страна на основните търговски партньори на България продължава да тежи върху експорта, пише в доклада на ЕК.

Рисковете пред растежа на икономиката като цяло са балансирани. Частното потребление може да расте по-бързо от очакваното, при условие че пазарът на труда се засили още повече и доверието на потребителите се подобри. Основният риск идва от възможността пазарът за български да се свие още.

Растежът на заетостта се очаква да достигне 0.1% през 2019 и 2020 г., тъй като безработицата е спаднала до исторически ниски нива. Равнището на безработица е 5.2% през 2018 г. и се очаква да продължи да намалява до 5% през 2019 и 4.8% през 2020 г. Очаква се реалният ръст на заплатите да остане висок поради проблемите на пазара на труда и планираното увеличение на заплатите в публичния сектор.

Излишъкът по консолидирания държавен бюджет нарасна до 2% от БВП през 2018 г. Това се дължеше главно на увеличаването на данъчните приходи и намаляването на някои видове разходи като социалните трансфери и капиталовите разходи. Публичните инвестиции се засилиха, но въздействието върху публичните финанси бе частично компенсирано от по-големите трансфери от ЕС, пише в доклада.

Очаква се бюджетният баланс да остане положителен през тази и следващата година – съответно 0.9 и 1% от БВП. Публичните инвестиции ще бъдат основният двигател на бюджетните приходи, като редица проекти - финансирани или от фондове на ЕС, или от държавния бюджет, започват да се изпълняват или ще се ускори темпа им на изпълнение.
Коментари: 0