Бюджетният излишък към април е 1.33 млрд. лв.

За сравнение салдото по КФП към април 2017 г. бе излишък в размер на 1.591 млрд. лв.

Бюджетният излишък към април е 1.33 млрд. лв.

Снимка: Economic.bg

Финансовото министерство очаква 1.329 млрд. лв. излишък по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към април 2018 г., съобщиха от пресцентъра на министерството. Това е 1.3 % от прогнозирания брутен вътрешен продукт (БВП).

За сравнение салдото по КФП към април 2017 г. бе излишък в размер на 1.591 млрд. лв. (1.6 % от БВП). Месец април традиционно се характеризира с превишение на приходите над разходите по КФП поради спецификата на данъчния календар. За подобрението на бюджетното салдо през месеца допринасят и възстановените суми от ЕК в частта на помощите.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към април 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 12.942 млрд. лв. (33.9% от годишния разчет), като спрямо април 2017 г. се отбелязва ръст от 924.8 млрд. лв. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 996.5 млн. лв. (8.6%), докато постъпленията от помощи остават по-ниски от отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2018 г. са в размер на 11.613 млрд. лв., което е 29.5% от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 10.426 млрд. лв. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал (основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.04.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 390.2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 г.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към април 2018 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец май 2018 г.

Коментари: 0