Фонд „Земеделие“ преведе 69.3 млн. лв. за неплодородните региони

Средства са по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР

Фонд „Земеделие“ преведе 69.3 млн. лв. за неплодородните региони
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 69.29 млн. лв. субсидия на 27 833 земеделски стопани за развиване на дейност в неплодородни региони на страната. Парите са по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

Изплатената субсидия по подмярка 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) е в размер на 52.58 млн. лв. По подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) са разплатени 16.7 млн. лв.

Припомняме, че с решение на Върховния административен съд (ВАС) е изменена Наредба 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ (НР1) и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ (НР2) от ПРСР 2007-2013. Към момента кандидатите, които имат недовършени многогодишни ангажименти по тези две мерки, не получават плащане.
Коментари: 0