Фондът на фондовете пуска нов финансов инструмент за микрокредитиране

От еврофондовете ще се осигурят 50 млн. лв., а съфинансирането ще е минимум 20%

Фондът на фондовете пуска нов финансов инструмент за микрокредитиране
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Създаването и развитието на стартиращи предприятия ще бъде финансирано с още един инструмент на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България”, т.нар. Фонд на фондовете. В тази връзка ФМФИБ пусна обществена поръчка за набиране на финансови посредници, които да осигурят необходимото частно съфинансиране. Крайният срок за подаване на заявление за участие е 15 май 2017 г.

Фондът разполага с 50 млн. лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Финансовите посредници следва да осигурят съфинансиране в размер на минимум 20% или 30% от всеки кредит, предвид вида на крайния получател.

Основните цели на новия инструмент са да подпомогне младежката заетост, да осигури достъпно финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия, включително на лица от определени уязвими групи и на социални предприятия, социално-отговорното банкиране, повишаване на интереса на частните финансови институции в сегменти с ограничен достъп до финансови услуги.

По този начин ще се подпомогне намирането на устойчиви решения на проблеми свързани със социалното включване, намаляването на безработица, чрез осигуряване на устойчива заетост в най-уязвимите групи на обществото, както и адресирането на основни проблеми свързани с неравенство и етническа дискриминация.

Финансовите посредници ще предоставят средствата под формата на микрокредити в размер от 5 000 до 48 895 лв. към целевите групи крайни получатели. По отношение на финансовия ресурс, предоставен от ФМФИБ, финансовите посредници ще прилагат лихва в размер на 0%.
Коментари: 0