НОИ иска да следи пътуващите зад граница „болни“

Предлага се и болничният лист да се подписва и от лекар, с който работодателят има сключен договор

НОИ иска да следи пътуващите зад граница „болни“

Снимка: Economic.bg/Архив

8078 ~ 3 мин. четене
Антония Симова Автор: Антония Симова

Граничните власти да изпращат информация към НОИ, ако пътуваме зад граница, докато сме в болнични. Това е едно от предложенията за ограничаване на злоупотребите с болничните, представени в анализ на Министерството на труда и социалната политика, НОИ и НЗОК. За целта Гранична полиция и митниците ще имат достъп до Електронния регистър на болничните листове и ще подават незабавно информация към НОИ, когато дадено лице напуска територията на България, докато по документи е във временна неработоспособност.

Сред другите предложения е в Закона за здравето да се вмени задължение на хората да спазват предписания режим, лекарствената терапия, назначените диагностично-лечебни процедури и прегледи, включително и в случаите при отпуск поради временна неработоспособност. При неспазване на предписанията се предлага да се въведе административна санкция за неспазване на режима - лишаване от обезщетение не само за дните на нарушението, а за целия период на временната неработоспособност.

Регионалният съвет, който е към РЗИ и който включва представители на регионалната здравна инспекция, териториалното поделение на НОИ и РЗОК, пък да има право да извършва планови и внезапни проверки за спазване на определения в болничния лист режим на лечение, включително и проверки по жалби от осигурители и сигнали от граждани. Това изисква разширяване на правомощията на регионалните съвети, което е свързано с промени в Закона за здравето и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза.

Също така сред мерките са регионалните здравни инспекции да могат да налагат санкции на лекарите.

Информационна система за контрол и мониторинг

За улеснение и синхронизация трите институции предлагат да се разработи и внедри информационна система за контрол и мониторинг на решенията за временна неработоспособност в реално време, с цел осигуряване на пълната информация по отношение на издадените болнични листове и решенията по обжалването им. Чрез нея следва да се интегрира информацията за временна неработоспособност, постъпваща от НОИ, НЗОК и НЕЛК.

Достъп до информационната система трябва да се осигури и на РЗИ. Според доклада интеграцията на изброените информационни системи ще позволи да се определят критерии, по които да се идентифицират лоши практики при издаването на решенията за временна неработоспособност.

Предложение за друга промяна е и максималният срок на болничните, предоставяни от Лекарските консултативни комисии (ЛКК) и от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), да се понижи от 30 на 20 дни. Тъй като максимално допустимият брой поредни болнични, без прекъсване между тях, ще остане 6, то съответно максималният брой дни болничен от ЛКК и ТЕЛК ще се понижи от 180 на 120 дни.

След като максималният брой дни болничен от ЛКК и ТЕЛК - 120 дни (или 240, ако става дума за две поредни години), изтече, то ако болничният трябва да бъде продължен, това ще случва единствено с решение на ТЕЛК. При всички положения обаче общата продължителност на болничния няма да може да надхвърля максимум 360 дни.

Институциите предлагат също така в Наредбата за медицинската експертиза да бъде предвидено за извършването на профилактични прегледи в работно или извънработно време да не се издава болничен лист. В тези случаи лекарят, който прави прегледа, изследването или консултацията, да издава служебна бележка на осигурения, в която да отразява часа на явяването и часа на приключването на изследването.

Работодателите

Предлага се работодателите също да бъдат включени в процеса на контрола като бъдат включени в интегрираната информационна система, за да получават информацията за временната неработоспособност на своите подчинени в реално време и да могат да предоставят информация от своята компетентност обратно към контролните органи в случаите, когато преценят, че имат основание да обжалват болничния лист.

Сред предложенията е и болничният лист да се подписва и от лекар, с който работодателят има сключен договор. Допълнителен контрол може да се осигури и чрез регламентиране на възможност за работодателя да сключи договор с лечебно заведение, в което да изпраща за повторна експертиза своите служители /с тяхно съгласие/, при съмнение че издадените им болнични листове не отразяват адекватно здравословното им състояние. Мярката би имала възпитателен и превантивен характер срещу злоупотребите с правото на ползване на отпуск при временна неработоспособност.

Коментари: 0