Има притеснителна тенденция за утежняване на мерките за рециклиране

Иновациите, за нас като сектор, са от голямо значение

Борислав Малинов, председател на Българска асоциация по рециклиране:

Има притеснителна тенденция за утежняване на мерките за рециклиране
1796 ~ 3 мин. четене
Автор: Цветан Петров

- Г-н Малинов, на кръглата маса „Кръгова икономика – възможности за рециклиране”, организирана от Българската асоциация по рециклиране (БАР), бяха представени основни моменти от пакета за кръгова икономика и необходимостта от значително увеличаване на рециклирането на битовите отпадъци и намаляване на депонирането им до 10%. Как Асоциацията работи за изпълнението на тези цели и с кои институции си сътрудничи?

- Компаниите в БАР играят ключова роля в преминаването към кръгова икономика - чрез произвеждане на ресурси, които могат да бъдат използвани отново в икономиката. Допълнително добавяме стойност и чрез иновативно и устойчиво събиране, сортиране и рециклиране на вторични суровини. Така на практика нашия сектор играе ключова роля за постигането на най-добрите икономически и екологични резултати.

Всички институции, на Европейско и национално ниво, които имат ангажименти към екологията и рециклирането са тези, с които си сътрудничим. На национално ниво това са Министерство на околната среда и водите и регионалните инспекции по околна среда и водите на територията на страната, както и Народното събрание, когато става дума за  законодателни промени, свързани с рециклирането.

- Как Асоциацията планира да работи по целта на Европейската комисия да се насърчават производителите да изработват продукти, годни за рециклиране?

- Това е процес, който може да постигне резултати, само ако са ангажирани всички страни в него: органите, определени за вземане на решение, органите по опазване на околната среда, производители на продукти, рециклиращата индустрия. На европейско ниво работим заедно с Европейската конфедерация за рециклиращата индустрия, и разработваме различни варианти за екодизайн, които да предложим на производителите за стандартизация.

- В презентацията си за новата Стратегия за пластмасата на Европейската Комисия г-н Кремлис цитира първия заместник-председател на Европейската комисия и европейски комисар за междуинституционалните връзки и администрацията, Франс Тимерманс, според който „Трябва да спрем навлизането на пластмаси в нашата вода, в нашата храна и дори в телата ни. Единственото дългосрочно решение е да се намалят пластмасовите отпадъци чрез рециклиране и повторна употреба.“ Как виждате сектора за рециклиране в Стратегията за пластмасови отпадъци, която бе представена на кръглата маса?

- Това ще е истинско предизвикателство за сектора за рециклиране, а според г-н Тимерманс, чието мнение и аз споделям, „това е предизвикателство, с което гражданите, индустрията и правителствата трябва да се справят заедно". От една страна историческите отпадъци от пластмаса, с които трябва да се справим, са много. От друга, бъдещото производство на пластмаса и продукти от пластмаса задължително трябва да е обвързано с екодизайн за рециклируемост. За тази цел нашият сектор, в който са знанията за сортиране, разглобяване, подготовка за повторна употреба и рециклиране на материалите в края на жизнения им цикъл, задължително трябва да работим заедно със сектора на производителите, така че да напаснем нуждите и на двата сектора за постигане на целите на Стратегията за пластмаси. Това може да стане например чрез взаимно подготвяне на европейски стандарти за екодизайн, които да се прилагат хоризонтално от всички държави – членки. Това е глобална тенденция, към която днешният свят се стреми.

- На кръглата маса бяха представени примери и практически предизвикателства за сектора за рециклиране, в т.ч. и от други държави. Кои от тях споделяте като рециклиращ сектор, представен в България, и какво смятате, че е необходимо да се направи за преодоляването им?

- Силно притеснителна за нас е тенденцията за утежняване на мерките за рециклиране, която значително оскъпява този процес и е малко вероятно да доведе до увеличаване на обемите за рециклиране на материалите.

Видяхме примери за затворени рециклиращи предприятия, поради липса на пазари за рециклираните от тях материали или поради необходимост от прекласификация на отпадъците от неопасни в опасни, което води до значително увеличаване на разходите за рециклиране, а и до невъзможност за рециклиране на някои от тях въобще, непрекъснато извършване на тестове на отпадъците, с цел издирване на опасни вещества в продуктите и др.

Всичко това може да се избегне, ако, както вече споменах, е налице екодизайн на продуктите и има подходящи стимули и инструменти, които да бъдат въведени и на законодателно ниво. За тази цел, обаче, е необходимо, да има интегриране на политиките, тъй като, за да бъде ефективен един стимул, трябва да мине през различни законодателни материи. Пример в тази посока могат да бъдат зелените обществени поръчки, в които предимство да имат рециклирани продукти или такива, направени с рециклирани материали, намаляване на данък добавена стойност за рециклираните продукти и др. Иновациите, за нас като сектор, са също от значение. За да сме конкурентни на световния пазар, поощряващите политики и средства в тази посока, в т.ч. и по различни финансиращи програми, са от изключително значение.

Подкрепи Economic.bg