Инициативите на правителството в сектора на горивата са антипазарни, смята КЗК

Регулаторът е против Закона за горивата и разбивката на цените в касовите бележки

Инициативите на правителството в сектора на горивата са антипазарни, смята КЗК

Снимка: Pixabay

Идеята на финансовия министър Владислав Горанов да има разбивка на цената на горивата в касовата бележка, издавана от бензиностанциите, може да засегне конкурентната среда. Това е едно от заключенията в секторния анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово гориво, изготвен от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Също така регулаторът смята, че Законът за горивата, приет от мнозинството през януари и предизвикал силен отпор от страна на бизнеса, би могъл да доведе до извеждането от пазарите на част от участниците и да се превърне в непреодолима бариера за осъществяване на дейност.

Според КЗК има и други проблеми на пазара. Сред тях са липсата на складов капацитет в данъчните складове и складовете за задължителни запаси на горива, а административната процедура и значителните финансови инвестиции, свързани с изграждането на собствен склад, представляват в своята съвкупност висока бариера пред вносителите и производителите на горива.

Предложението на Горанов е в касовите бележки да има няколко суми - размера на ДДС за продаденото гориво, размер на акциза, продажна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (нето стойност), покупна цена на горивото без акциз и без ДДС (покупна стойност). Неговата идея се роди през ноември след среща с премиера Бойко Борисов, на която обсъждаха високите цени на горивата по бензиностанциите, породили протести в много градове. Това беше единственото решение на „проблема“, което намери правителството.

От Българската петролна и газова асоциация веднага обявиха, че вероятно КЗК ще се произнесе, че мярката е антипазарна. През 2011 г. Комисията разпореди на производителите и вносителите да спрат да публикуват публично цените на едро, на които продават своите горива като част от мерките срещу нарушаването на конкуренцията в сектора.

В сегашното решение на КЗК се посочва, че нормативната уредба не следва да предвижда разпоредби, които да премахват стратегическата несигурност между участниците на пазара, по отношение на стойността на закупуване на горивата от търговците и не следва да създава условия, които да улесняват координирането на цените на пазарите на автомобилни горива.

Предвид установените конкурентни проблеми, Комисията за защита на конкуренцията предлага редица мерки за подобряване на конкурентната среда в сектора:

1. Създаване на електронна платформа, чрез промени в нормативната уредба, от която в реално време вносителите на автомобилни горива да имат достъп до информация относно наличието на свободни вместимости в данъчните складове и складовете за съхранение на задължителни запаси. Една такава платформа ще бъде полезна, както за вносителите на горива, така и за контролните държавни органи, тъй като ще се даде ясна представа за реално свободните капацитети на складовете във всеки един момент и ще се позволи на контролните държавни органи да предприемат мерки в случай на недостиг на вместимости. Според КЗК, в най-добра позиция за поддържането и контрола на тази платформа, предвид дадените им правомощия от ЗАДС и ЗЗНН, биха били съответно Агенция Митници и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

2. Преразглеждане на нормативните и административни бариери, които Законът за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход създава, като се вземе предвид и съвкупния ефект от приложимите нормативни режими по отношение на дейността на търговците с горива. От друга страна, следва да се проучи и възможността за създаване на механизъм за оздравяване на сектора, като се стимулира излизането от сивия сектор и увеличаването на броя на участниците на пазарите.

3. Увеличаване на броя на данъчните складове в сектора, чрез изграждането на държавни данъчни складове, с цел повишаване на конкурентния натиск на нивото на търговията на едро и на дребно с горива, както и на ниво предлагане на услуги от складодържатели.

4. Предприемането на мерки относно ускоряване на процедурата по лицензиране и регистрация на складодържатели за целите на ЗАДС и ЗЗНН.

5. Оценка на възможността за сключването на двустранни споразумения с други държави членки на ЕС с цел създаване на облекчена процедура, за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, на основание предоставената от Директива 2008/118/ЕО възможност за това.

6. Решенията на Консултативния съвет, който е създаден със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, следва да бъдат подлагани на оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на основание Закона за защита на конкуренцията.

7. Мерки относно предвидимостта в нормативната уредба в сектора, като при въвеждане на нови нормативни, административни и финансови изисквания, които са свързани с нови инвестиции за бизнеса, се предвиждат по-дълги срокове, с които да се даде възможност на предприятията да изпълнят новите изисквания.

8. Мерки за повишаване на контрола върху качеството на горивата.

Предвид това, КЗК предлага да бъде сформирана работна група с представители от държавни органи, компетентни относно прилагането на нормативната уредба в сектора, в рамките на която да бъдат обсъдени тези предложения и в разумен срок да бъдат приети специфичните мерки за преодоляване на конкурентните проблеми, при съобразяване на законодателството на национално ниво и на законодателството на Европейския съюз.

С Решението КЗК информира Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за необходимостта съобразно тяхната компетентност да предприемат подходящи нормативни и организационни мерки за подобряване на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво.
Коментари: 0