Какво ще се финансира за развитие на селските райони през 2017 г.?

МЗХ представи амбициозна програма

Какво ще се финансира за развитие на селските райони през 2017 г.?

Министерството на земеделието и храните представи амбициозен годишен график по Програма за развитие на селските райони за 2017 г. През следващата година са предвидени седем мeрки, насочени към развитие на малки земеделски стопанства, създаване на стопанства на млади фермери и подкрепа за неземеделски дейности.

В началото на годината се очаква да бъде отворен прием по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“. Важно за кандидатстващите по тази мярка е да са земеделски стопани, които отговарят на икономически размер на стопанството до 7 999 евро спрямо стандартния производствен обем (СПО), както и да са получили 33% от общия си доход за предишната година от земеделски дейности. През програмния период 2014-2020, стопанствата се делят на две групи: стопанства със СПО от 2000 до 7999 евро и  стопанства със СПО над 8000 евро. Целта на това разделение е по-малките стопанства да кандидатстват при облекчени условия и при гарантирани бюджети по новата Програма за развитие на селските райони.

Дългоочакваният прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е планиран през февруари – март 2014 г. Първоначално беше предвиден през октомври 2016 г.

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с преработка и/или маркетинг на продукти и развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти, а бюджетът на мярката е 85 млн. евро. Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Мярката 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ ще бъде отново отворена през юли. Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството. Бюджетът на програмата е 41.5 млн. евро, а общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.

Сред акцентите на индикативната програма за следващата година е мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, която ще стартира през ноември. Ще бъдат подпомогнати за инвестиции в развитие на селския туризъм, местно занаятчийство, производствени дейности и предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението.

През Октомври 2017 година, да бъдат отворени за кандидатстване още три мерки, насочени към частни бенефициенти, както следва:

– Мярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;

– Мярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;

– Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

Пълният индикативен график можете да изтеглите от тук.

Коментари: 0