Към 30.09: Активите на КТБ са 2,568 млрд. лв.

4,369 млрд. лв. е загубата на банката с отнет лиценз

Към 30.09: Активите на КТБ са 2,568 млрд. лв.

Снимка: Стоян Йотов

224 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

4,369 009 млрд. лв. е загубата Корпоративна търговска банка за деветмесечието на годината, става ясно от публикувания чрез Българска фондова борса финансов отчет за периода.

Внушителният финансов резултат се оформя след начисляване на разходи за обезценки на активи за 4,418 млрд. лв. За сравнение, по това перо разходите за същия период на 2013 г. са били 19,3 млн. лв.

Нетните приходи от дейността са положителни – 108,4 млн. лв. Те са резултат от нетни приходи от лихви за 149,6 млн. лв. и нетни приходи от такси и комисионни за 7,9 млн. лв. От търговски операции е реализирана загуба за 52,3 млн. лв., а 3,3 млн. лв. са другите приходи от дейността. Административните разходи са 59,7 млн. лв.

Тези показатели оформят отрицателен собствен капитал от 3,895 677 млрд. лв., поради което Българска народна банка отне лиценза на кредитора.

Любопитно е състоянието на активите към края на септември, които предстои да бъдат реализирани в процеса на ликвидация, за да се попълни масата на несъстоятелността. Кредитор от първи ред при разпределението ѝ е Фондът за гарантиране на влоговете в банките. Общата стойност на активите на КТБ е малко над 2 млрд. и 568 млн. лв.

От тях 1,450 млрд. лв. са предоставените кредити на нефинансови институции, а на близо 446 млн. лв. са оценени инвестициите на разположение за продажба. Сумата на парите и паричните еквиваленти е 363 млн. лв., а 190 млн. лв. са вземанията от банки и други финансови институции. Имотите на КТБ са оценени на 50,7 млн. лв. Банката с отнет лиценз има в портфейла си ценни книжа за 14 млн. лв. „Другите активи” са на стойност 53 млн. лв.

По предварителни оценки размерът на гарантираните депозити в КТБ е 3,7 млрд. лв., от които 2,2 млрд. могат да бъдат поети от Фонда за гарантиране на влоговете в банките с наличните му ресурси, а 1,5 млрд. лв. ще бъдат предоставени като заем от държавния бюджет. Ако активите на КТБ, според последния финансов отчет, бъдат реализирани в близост до балансовата им стойност, то това означава, че данъкоплатците реално няма да претърпят щети в процеса на несъстоятелност, а ФГВБ може да възстанови и част от собствените си ресурси. На продажба подлежат и активите, които са начислени като загуба, но приходите от тях зависят от това до каква степен купувачите оценяват събираемостта им.
Можете да откриете финансовия отчет за деветмесечието ТУК!

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"

Подкрепи Economic.bg