КЕВР одобри по-високата цена на газа за април

Тя няма да се отрази на парното и топлата вода

КЕВР одобри по-високата цена на газа за април

Снимка: Economic.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди новата, по-висока цена на природния газ за април. Тя е малко под предложението на „Булгаргаз“ от вчера и е в размер на 33.19 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), като ще важи със задна дата от 1 април. Решението бе взето по време на закрито заседание на регулатора днес.

В заявлението на държавното газово дружество, внесено след проверката на Министерство на енергетиката, бе поискана цена от 33.38 лв./MWh. Въпреки по-ниската стойност, приета от Комисията днес, тя ще е рекордна за последната година, но няма да се отрази на цената на парното и топлата вода.

В решението на КЕВР е отчетена предложената на 19.04.2021 г. от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на природния газ, в която е отразена постъпилата отчетна информация за повишените пазарни индекси на европейските газови хъбове за март 2021 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период, както и осреднените цени към 31.03.2021 г. на алтернативните на природния газ, горива: мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0.1%. В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени. 

В утвърдената цена на природния газ от 33,19 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Коментари: 0