Кюстендил се представи на изложение в Лайпциг

“Touristik & Caravaning International” се проведе в периода 19-23 ноември

Кюстендил се представи на изложение в Лайпциг

Община Кюстендил, съвместно с общините Невестино и Земен, взе участие в международното туристическо изложение “Touristik & Caravaning International”. Туристическият форум се проведе в периода 19-23 ноември в Лайпциг, Германия.

Участието на Община Кюстендил се осъществи по проект „Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен природа, традиции и хилядолетна история”, който се осъществява в рамките на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II" Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-03/2012 Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма" Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Проектът се осъществява в партньорство между общините Кюстендил, Невестино и Земен.

На изложението бяха разпространени разработените по проекта рекламно-информационни материали и туристичеки пакети, разкриващи красотата на региона, културните и исторически забележителности на трите общини и възможностите за практикуване на различни видове туризъм.

Туристическо изложение Touristik & Caravaning International, Лайпциг, Германия е най-голямото в източните германски провинции. Предназначено е както за масова публика, така и професионалисти и се провежда от 1990 г. България бе представена с информационен щанд от 24 кв. м. патронажа на Министерството на икономиката и енергетиката.


“Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001/3.2-03/2012/005 ”Осъществяване на рекламни дейности и дейности по информация, публичност и визуализация за реализацията на проект „"Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-03/2012/005  по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Коментари: 0