МФ емитира облигации за 225 млн. лв.

Падежът е на 27 юли 2026 г.

МФ емитира облигации за 225 млн. лв.
192 ~ 1 мин. четене

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 27 юли 2026 година. На проведения на 25 януари аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 2,58 процента.

Общият размер на подадените поръчки достигна 225,2 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,13. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 210 базисни пункта. 

Емисията е референтна през 2016 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 82,45%, следвани от пенсионните фондове с 8,05%, инвестиционните посредници с 5,50% и други инвеститори с 4%.

Подкрепи Economic.bg