Министерският съвет одобри промени в Закона за банковата несъстоятелност

С тях се определя йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници

Министерският съвет одобри промени в Закона за банковата несъстоятелност
Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. С тях се въвеждат разпоредбите на евродирективата във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност.

С Директива (ЕС) 2017/2399 се хармонизира частично йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници. Хармонизацията се отнася до реда на вземанията на притежателите на необезпечени първостепенни дългови инструменти, които са приемливи за целите на минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ), съгласно евродирективата за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и стандарта за общия капацитет за поемане на загуби на Съвета за финансова стабилност, и по-специално на изискването за подчиненост.

С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност българското законодателство ще бъде приведено в съответствие с европейското право, ще се гарантира правната сигурност и ще бъдат осигурени необходимите законови положения за изграждане на капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на банките.
Коментари: 0