907 млн. лева печалба за банките за януари-октомври

Депозитите достигат 72,4 милиарда лева

907 млн. лева печалба за банките за януари-октомври
Печалбата на банковата система е 907 млн. лв. към 31 октомври 2015 г., сочат данните на БНБ.  Спрямо края на септември е начислена допълнителна обезценка на кредитите и вземанията за 49 млн. лв., с което натрупаният размер на тяхната обезценка от началото на 2015 г. достига 653 млн. лв.

През октомври банковата система отчита силна ликвидна позиция, нарастване на депозитната база и по-висок финансов резултат. През месеца ликвидните активи се увеличават с 91 млн. лв. до 25.2 млрд. лв. Коефициентът на ликвидност, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, се повишава до 34.17%. 

Съотношенията за капиталова адекватност на банковата система остават значително над минимално изискуемите нива. Към края на септември съотношенията на обща капиталова адекватност и на капитала от първи ред са съответно 22.28% и 20.50%. Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 20.03%. 

Спрямо септември размерът на активите на банковата система се запазва – 85.5 млрд. лв. Делът на петте най-големи банки в общите активи се повишава до 57.2%. През периода се увеличават инвестициите в български ДЦК, а кредитите и авансите намаляват. Делът в активите на дълговите и на капиталовите инструменти нараства до 13.3%. Размерът на парите и паричните салда в централни банки и другите влогове на виждане почти не се променя и в края на октомври e 16.2 млрд. лв. 

През месеца се увеличават кредитите на сектор „държавно управление“ (с 46 млн. лв.). Кредитите за други финансови предприятия намаляват с 67 млн. лв. Лек спад е отчетен при кредитите за нефинансови предприятия (с 23 млн. лв.) и за домакинства (с 44 млн. лв.). 

Към 31 октомври депозитите възлизат на 72.4 млрд. лв. Нарастването през месеца на депозитите от домакинства (с 372 млн. лв.) компенсира намалението при привлечените средства от кредитни институции (с 371 млн. лв.). Депозитите на нефинансови предприятия се увеличават с 46 млн. лв., а тези на други финансови предприятия – с 32 млн. лв. 

Привлечените средства от сектор „държавно управление“ отчитат намаление с 39 млн. лв. Спрямо края на септември балансовият капитал на банковата система нараства със 165 млн. лв. до 11.3 млрд. лв. През месеца се увеличават натрупаният друг всеобхватен доход и печалбата.  
Коментари: 0