МРРБ ще обновява картите на дюните зад плажовете на всеки 10 години

Ботаник от екоминистерството ще определя границите на природните образувания

МРРБ ще обновява картите на дюните зад плажовете на всеки 10 години

Снимка: pixabay

Специализираните карти на дюните, морските плажове, брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения, както и прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони ще се обновяват на всеки  10 години. Това предвижда проектонаредба за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, публикуван за обществено обсъждане, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Границите на дюните ще се определят от ботаник, определен от екоминистерството, а самите природни образувания, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж, ще са част от територията на морските плажове. С измененията за първи път се създава ред за промяна на специализираните карти на тези обекти, тъй като досега съществуващият регламент уреждаше само изработването им.

В наредбата е записано още, че плажният бряг, каменистият такъв и пясъчната дюна се приемат за подобекти на морския плаж.

Периодичното обновяване на картите ще се провежда по възлагане от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на правоспособно лице по кадастър, който изготвя проект за изменение на картите. Промените ще се приемат от междуведомствена комисия с представители на служби по геодезия, картография и кадастър, областна и общинска администрация, министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството и на туризма.

При възникнали промени в периода между обновяванията на картите институциите, които управляват обектите от специализираните карти, трябва да заявят необходимите изменения и да предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър данни и материали за съответните обекти, включително проект за изменение, изработен от правоспособно лице по кадастър. Изменения в картите ще могат да се правят и по-рано от 10-годишния период при сигнал за промяна на обстоятелствата от страна на съответните институции.

Първото обновяване на специализирани карти и регистри, приети в периода 2011 – 2016 г., трябва да се извърши в срок от 5 години от влизане в сила на наредбата, тъй като до момента картите не са променяни.

Коментари: 0