Новата кохезионна политика трябва да изравни достъпа до единния пазар

Инвестиционната политика на ЕС е мощен инструмент за регионално развитие, смята министър Нанков

Новата кохезионна политика трябва да изравни достъпа до единния пазар
Бъдещата политика за сближаване следва да бъде насочена по-фокусирано към изравняване на свързаността и достъпа на регионите до Единния европейски пазар. Това коментира днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при участието си в конференцията на Комитета на регионите и Националното сдружение на общините в Република България на тема „Отражението на дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. върху местните и регионалните власти“.

Той е на мнение, че инвестиционната политика на ЕС е мощен инструмент за регионално развитие с потенциал за насочване на ресурсите към постигане на целите на Европейския съюз и за подобряване на административните практики и култура в цяла Европа, макар и като косвен ефект на кохезионната политика.

Регионалният министър посочи, че през двата програмни периода, в които страната ни получава средства от еврофондовете, регионалната политика на България е съобразена с европейското финансиране и с целите на Кохезионната политика. Това, според него, е довело до видими резултати в градовете и регионите, но въпреки това продължават задълбочаващите се социално-икономически диспропорции в развитието на районите. По думите му, въпреки възможностите чрез новата кохезионна политика на ЕС, са необходими допълнителни усилия и въвеждане на нови подходи в регионалната политика на страната, което да засили ефекта от политиката за сближаване на ЕС.

„Ние също предвиждаме известна промяна в подхода на териториално ниво, която да е в унисон с подхода на европейската кохезионна политика и новите регламенти“, посочи Николай Нанков и напомни, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна дебат за ново райониране на страната с цел по-устойчиви региони. „Разглеждат се и варианти за оптимизиране на системата от стратегически документи за регионално и пространствено развитие. Една от следващите стъпки е и промяна в нормативната уредба на национално ниво. Работи се и по изготвянето на социално-икономически анализ на районите в страната, който да бъде използван за подготовка на бъдещите планови и стратегически документи“, добави министърът.

Николай Нанков заяви, че бъдещата политика на сближаване ще продължи да играе ролята на силна и пряка връзка между ЕС и неговите региони и градове. Според него новият кохезионен пакет носи редица позитиви за регионалната политика. Един от тях е засилването на териториалното измерение на политиката на сближаване чрез новата интегрирана цел „Европа по-близо до гражданите“. По думите на министъра положително отражение ще даде въвеждането на по-гъвкав подход за многофондови инвестиции – многофондово финансиране и дори многофондови програми, които дават възможност за регионализиране на инвестициите и фокус върху спецификите и нуждите на конкретните територии. Има засилване на децентрализирания подход на управление на програмите, което също е предпоставка за изпълнение на инвестиции с висока добавена стойност, отчете още той.
Коментари: 0