Още промени в Закона за енергетиката влизат в парламента

Нови изисквания има към състава на надзорния орган ЕСО и \"Булгартрансгаз\"

Още промени в Закона за енергетиката влизат в парламента

Снимка: Economic

888 ~ 3 мин. четене

Правителството днес прие още промени в Закона за енергетиката, които следва да бъдат одобрени от Народното събрание. В съобщение на Министерски съвет пише, че със законопроекта се създават условия за ефективно реализиране на проектите от общ интерес, касаещи трансевропейската енергийна инфраструктура.

Нови изисквания има към състава на надзорния орган на независимия преносен оператор ЕСО и "Булгартрансгаз". Той трябва да включва членове, представляващи вертикално интегрираното предприятие и членове, представляващи акционери – трети страни. Операторът на система за съхранение на природен газ ще има независими от вертикално интегрираното предприятие права за вземане на решения по отношение на активите, необходими за поддръжката, експлоатацията или разработването на съоръженията за съхранение. По този начин се гарантира независимостта на оператора, която трябва да бъде осигурена, дори и когато той е част от вертикално интегрирано предприятие.

Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи няма да могат да отказват достъп до тях на вече присъединени ползватели поради влошаване на условията за снабдяване. Тази възможност се заменя с това те да могат временно да ограничат или преустановят достъпа на ползвателите при определени условия. 

При отказ от присъединяване на нови потребители мрежовите оператори (електропреносната, електроразпределителната, газопреносната и газоразпределителните мрежи) ще трябва задължително да мотивират решението си писмено. В момента изрично изискване за писмено мотивиране в законодателствот няма. По този начин ще се гарантира по-голяма правна сигурност за ползвателите на енергийни услуги.

С измененията се транспонират изцяло в българското законодателство изискванията на европейски директиви, свързани с общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и на природен газ.

 Други промени в Закона за енергетиката предвиждат да се забрани прехвърлянето на работници на оператора на преносна мрежа, към предприятия, изпълняващи някоя от дейностите по производство или доставка.

С транспонирането на разпоредби от директивата за инфраструктурата за алтернативни горива се създава правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства. С новите текстове се регламентират фигурите на оператор на публично достъпна зарядна точка и ползвателите на услуги за зареждане на електрически превозни средства. Предвиден е ред за присъединяване на зарядната точка към електроразпределителната мрежа. Разгръщането на зарядната инфраструктура ще послужи като стимул за по-широкото използване на електрически превозни средства, което е фактор за опазване на околната среда, близки до нулевите вредни емисии и силно намаляване на шума.

С втората група поправки в закона се облекчава режимът за изграждане на линейни енергийни обекти – електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и други. Те ще се изграждат вече въз основа на учредено сервитутно право. Действащите в момента текстове на закона предвиждат учредяване на право на строеж както за изграждането на сгради и постройки, така и за прокарването на подводни, надземни и подземни линейни обекти на техническата инфраструктура. Тази липса на разграничение между видовете енергийни обекти утежнява осъществяването на инвестиционни намерения на енергийните предприятия.

Със законодателните изменения се въвежда дефиниция на линейните енергийни обекти, като към тях се включват и принадлежащите им трайно прикрепени към земята конструктивни елементи (например, стълбовете към електропроводите). До момента придобиването на вещни права води до забавяне в развитието на енергийната инфраструктура. В същото време, това е причина за оскъпяване на инвестициите, заплащане на неустойки и загуби на финансиране.

С други промени в енергийното законодателство се урежда възможността за възмездно придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост, без търг или конкурс за изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти (трафопостове, подстанции и други). Предложените законови поправки целят намаляване на административните процедури за изграждане на линейни енергийни обекти. 

Припомняме, че през април правителството прие ключови промени в Закона за енергетиката, които да спомогнат за по-бързата либерализация на пазара. Тогава депутатите отхвърлиха предложението на народния представител от БСП Таско Ерменков малките ВЕИ производители, изградили мощностите си с европейски средства, да получат по-високи изкупни цени. Ключова поправка в Закона за енергетиката беше и промяната, според която КЕВР вече няма да включва в регулирания пазар производители на електрическа енергия, чиято цена надхвърля с над 10% прогнозната пазарна цена за регулаторния период.

Коментари: 0