34% от българите имат желание да станат предприемачи

Най-голяма мотивация за стартиране на собствен бизнес е независимостта от работодател

34% от българите имат желание да станат предприемачи
4271 ~ 4 мин. четене

Около 34% от българите имат желание да станат предприемачи, а 20 % са убедени, че притежават качествата да създадат бизнес, това показват данните от годишният доклад на Amway за предприемачеството (Amway Global Entrepreneurship Report – AGER).

Въпреки че позитивното отношение на българите към предприемачеството през 2016 г. се е увеличило значително спрямо миналата година, то все още остава по-ниско от средното в глобален мащаб. Само 59% от българите имат позитивна нагласа съм предприемачеството, което е значително увеличение с  5% в сравнение с 2015 г. ¼ споделят мнението, че не биха се отказали от намерението си да започнат собствен бизнес, ако семейството и приятелите им се опитат да ги разубедят.

Изпълнителният директор на Amway за Румъния, България и Гърция Йоана Еначе подчертава позитивните аспекти в нагласите на българите към предприемачеството: “Като сравнително млад пазар за Amway, България продължава да ни поднася много приятни изненади. Нарастването на дела на българите, които биха започнали собствен бизнес е много добър знак, че обществото се консолидира от икономическа гледна точка. Българите приемат с охота новите идеи и подхождат с голям ентусиазъм към доказване на личните си качества. Ето защо Amway застава зад тяхното желание да постигнат по-висок стандарт и ги окуражава да дават най-доброто от себе си”.

“Предприемаческият потенциал на българите, дефиниран като сбора от всички, които отговарят „Мога да си представя, че стартирам собствен бизнес“ не се е променил от 2015 г. насам, но все още нивото му е много по-ниско в сравнение с осреднените показатели в световен мащаб. През 2016 г. 24% от отговорилите в България могат да си представят, че стартират собствен бизнес, докато осреднените данни за Европа сочат 39%.

Българите показват по-скоро ниско ниво на увереност по отношение на търсене и намиране на свои клиенти в качеството си на предприемачи – твърдят го 31% от запитаните. От тях 43% са на възраст под 35 г., а 37% са между 35 и 49 г. Отговорилите с висше образование се чувстват по-комфортно с намирането на клиенти спрямо онези, които не са завършили университет.

“Ниските нива на позитивно отношение към предприемачеството на респондендите в България спрямо осреднените данни за Европейския съюз могат да се обяснят с редица институционални, социо-културни и икономически характеристики, както и със специфични аспекти на прехода в България. През последните 10 години климатът за развитие на предприемачеството се е подобрил значително, но все още съществуват големи предизвикателства пред започването на бизнес в страната. Например, все още е трудно да се намери начален капитал за стартиращ бизнес. Има недостиг на образователни програми по предприемачество и нужда да се показват позитивни примери на успели предприемачи, които не просто са постигнали успех, а и спазват законите и играят по правилата. В същото време в медиите се тиражират предимно негативните примери за предприемачи – онези, които не уважават правилата и чиито пример влияе негативно върху отношението към предприемачеството от страна на населението. Обучението по предприемачество би могло да повлияе позитивно не само върху нагласите на хората, но и върху шансовете за оцеляване и успеха на всеки нов бизнес“, заявява доц. Десислава Йорданова, академичен съветник на AGER за България.

По отношение на личната мотивация за стартиране на собствен бизнес най-важните аспекти за българите са „независимостта от работодател, възможността сам да съм си шеф“ и “възможност за допълнителен доход” (28%). Това са били основните мотиви и миналата година.

Според стойностите на AESI средно 47% от европейците изразяват желание да станат предприемачи, а 40% се чувстват подготвени за това предизвикателство. Най-силният позитивен знак за бъдещето на предприемачеството в Европа идва от поколението милениълс, което обхваща хората на възраст между 15 и 35 години. В сравнение с другите възрастови групи цели 61% от респондентите под 35 години изразяват силно желание да стартират собствен бизнес.

Подобно на резултатите от минали години, 74% от участниците в проучването в Европа имат позитивни нагласи към предприемачеството. Мъжете показват малко по-силно изразено позитивно отношение (76%) в сравнение с жените (73%). Най-позитивната група в Европа отново са хората под 35 години, които съставляват внушителните 81%.

Запитани кои са двата най-привлекателни фактора за започване на бизнес, 49% от европейците посочват „независимостта от работодател, възможността сам да съм си шеф“, а за 44% това е „изява и реализиране на собствените идеи“. Третото място сред мотивите да станеш предприемач със 37% заема „перспективата за допълнителен доход“. За 55% от европейците под 35 г. най-силният мотив да станат предприемачи е „независимостта“.

“Предприемачеството играе ключова роля при оформянето на бъдещите европейски икономики,” заявява г-н Михаел Майснер, директор Корпоративна политика за Amway Европа. “С помощта на AGER ние проучваме стремежите и очакванията на хората от тяхната работна среда, за да създадем по-благоприятна екосистема за онези, които искат да работят самостоятелно, като започнат собствен бизнес. Ето защо непрекъснатото проучване на нагласите е важно.“

В този ред на мисли европейците имат по-скоро ясно мнение: 35% от респондентите виждат самонаемането като вероятна опция след 5 години.  

Проучването цели да докаже колко се чувстват подготвени европейците за предприемаческо бъдеще. За да отговорим на този въпрос, AGER идентифицира ключови умения за хората, които решават да станат предприемачи: търсене и привличане на клиенти, които да използват техните продукти и услуги. 51% от респондентите в Европа се чувстват комфортно с тази задача, докато само 40% не се чувстват уверени, че могат да се справят.

И тази година в рамките на AGER се измерва Amway индексът на предприемаческия дух (Amway Entrepreneurial Spirit Index или AESI). От 2015 г. насам AESI измерва три показателя, които  влияят върху намерението да се стартира собствен бизнес: наличие на желание, готовност за стартиране на бизнес и устойчивост на предприемача при опитите на семейството и приятелите да го разубедят. Получените отговори се осредняват, като трите показателя са с еднаква тежест.

Подкрепи Economic.bg