Ръст с 18% на издадените книги и брошури през 2017 г.

Средният тираж нараства с 26.1% сравнено с 2016 г.

Ръст с 18% на издадените книги и брошури през 2017 г.
През 2017 г. с уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) са регистрирани 7 948 книги и 1 315 брошури, или 92.0% от всички издания, което е увеличение от 18% спрямо броя на издадените книги и брошури през предходната 2016 г. Това се вижда от статистика на Националния статистически институт (НСИ) относно издателската дейност у нас през 2017 г.

В сравнението с 2016 г. се вижда още, че средният тираж нараства от 528 през 2016 г. на 666 през 2017 г., или с 26.1%.

По тематични области според признака „предназначение на литературата”1 разпределението на изданията по раздели през 2017 г. е следното: 
- художествена литература за възрастни - 3 292 заглавия с тираж 1 540 хиляди; 
- научна литература - 1 912 заглавия с тираж 415 хиляди; 
- популярна литература - 1 613 заглавия с тираж 928 хиляди; 
- учебна литература - 1 461 заглавия с тираж 2 030 хиляди; 
- литература за деца и юноши - 1 262 с тираж 1 564 хил., от които 639 заглавия детска художествена литература с тираж 636 хиляди; 
- други - 528 заглавия с тираж 233 хиляди.

През 2017 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са 7 410, или 73.6% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 2 658 с тираж 2 428 хил., като от тях повече от половината са преведени от английски (53.0%), следват преведените от немски - 8.0%, руски - 7.3%, и френски език - 6.9% 

През 2017 г. са издавани 245 вестника с годишен тираж 196 288 хил., като спрямо предходната година заглавията намаляват със 17 (6.5%), а тиражът им - с 32 720 хиляди (14.3%).
Коментари: 0