Парламентът улеснява процедурата по отчуждаване на имоти

Промените в Закона за държавната собственост за бяха приети на първо четене

Парламентът улеснява процедурата по отчуждаване на имоти
1420 ~ 1 мин. четене
Парламентът прие днес на първо четене промени в Закона за държавната собственост, с които се улеснява процедурата, свързана с отчуждаването на частни имоти. Едно от приетите предложения е в 7-дневен срок от постъпване на искането съдът да допуска предварително изпълнение на акта за отчуждаване, когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси при изграждането на значими национални обекти, цитира БТА. 

С цел да се гарантират правата и интересите на собственика на отчуждения имот и да се обезпечи правото на съдебна защита със законопроекта се предлага уведомяването на заинтересованите страни да се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, която процедура по уведомяване обезпечава правото на защита на собствеността на гражданите и организациите.

С оптимизирането на процедурата по отчуждаването на частни имоти ще се въведе и по-бърза организация на процесите, свързани с изграждането на републиканската пътна мрежа.

Предвижда се допускането на предварително изпълнение, когато е налице влязъл в сила подробен устройствен план, с който имотът е отреден за изграждане на национален обект или обект с национално значение, имотът не е единствено жилище на собственика и определеното обезщетение е внесено по сметка на правоимащите лица или по сметка на областния управител.

Коментари: 0