Старите автомобили да са с по-висок данък от новите, предлага МФ

Данъчното облекчение за наличието на катализатор отпада

Старите автомобили да са с по-висок данък от новите, предлага МФ
4808 ~ 5 мин. четене
Пътният данък за по-старите и по-замърсяващи автомобили вече ще бъде по-висок, отколкото за новите. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на финансите. Идеята е данъкът за леките коли и товарните автомобили до 3.5 т да се определя на база два компонента - имуществен и екологичен. B мoмeнтa фopмyлaта вĸлючвa мoщнocттa и възpacттa нa колите, ĸaтo cтapитe плaщaт пo-мaлĸo, a пo-нoвитe пoвeчe.

Имущественият компонент ще отчита мощността и годината на автомобила, а екологичният компонент – екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява. Този компонент е предвидено да се определя от ставката за тази част от данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила.

В закона се предлагат шест диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Съгласно действащите разпоредби се обединяват диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и се включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително и над 245 kW. Доколкото тази част от формирането на данъка е в частта имуществен компонент се запазва принципа за определяне на по-високи граници на ставка на данък за по-мощните автомобили. Запазва се правото на общинския съвет да определя размера на данъка (ставката) в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ в зависимост от мощността на автомобила.

Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години, като е налице известна промяна спрямо действащите към настоящия момент в ЗМДТ коефициенти. Предложението, с което се прецизират коефициентите, цели създаването на финансов инструмент за стимулиране извеждането на по-стари автомобили от употреба и замяната им с по-нови и по-екологични автомобили, предвид това, че автомобилите над 20 години са ненадеждни, изискват големи разходи за поддръжка и причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни емисии.

Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове (познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6). Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти Евро 4 и по-високи и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, по-ниска от „Евро 4“.

По отношение на коефициента за екологична категория в законопроекта са определени границите, в рамките на които общинският съвет следва да определи размера на коефициента за всяка екологична категория.

Във връзка с предложения нов начин за облагане е предвидено облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство да отпадне. Отпадането на посоченото данъчно облекчение е заменено с въвеждане на коефициент за екологичната категория на автомобила. С премахване на посоченото облекчение се цели и предотвратяване на случаите, в които данъчно задължени лица посочват в декларацията по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ, че техния автомобил притежава действащо катализаторно устройство, но в действителност катализаторът е отстранен. Установяването на наличието на действащо катализаторно устройство е трудно и с този факт се спекулира с цел намаляване на данъка, като в същото време автомобилът не отговаря на екологичните норми, допринася в голяма степен за замърсяване на околната среда и в тази връзка не следва да ползва данъчно предимство.

Като положителен ефект за собствениците на моторни превозни средства е предвидено отпадане на лимитиращата граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, като с коефициента за екологична категория се дава възможност за ползване на данъчно облекчение за всички автомобили с категория равна на или по-висока от „Евро 4“, независимо от мощността им. По този начин всички собственици на моторни превозни средства ще имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че притежават моторни превозни средства, отговарящи на по-високи екологични стандарти.

Предложената промяна, съгласно която в обхвата на предложената нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за автомобили е предложено да бъдат включени и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т произтича от редица установени случаи на неравнопоставеност на данъчно задължените лица и предотвратяване случаите на избягване на данъчно облагане.

Така например, съгласно разпоредбата на чл. 10а, ал. 7, т. 3 от Закона за пътищата леките и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т са отнесени в една категория по отношение на определянето и заплащането на винетна такса, но се облагат по различен начин с данък върху превозните средства по действащата редакция на чл. 55 от ЗМДТ, което създава неравнопоставеност между собствениците на посочените автомобили.

Към настоящия момент товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т се облагат с данък върху превозните средства в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнат тон товароносимост. По данни на Министерството на вътрешните работи (МВР) към средата на април 2018 г. са регистрирани 308 260 броя товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т от 3 550 марки и модели, от които над 2 000 модела имат съответен аналог, регистриран и облаган като лек автомобил.

В тази връзка промяната цели премахване на неравнопоставеността между собствениците на едни и същи модели автомобили, като при една част от тях категорията N1 се използва само за получаване на данъчно облекчение, тъй като в този случай данъкът върху превозните средства е значително по-нисък в сравнение с условието, при което същият автомобил е регистриран с категория M1 и се облага като лек автомобил. Според действащия ЗМДТ собствениците на товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т (категория N1), плащат в пъти по-нисък данък върху превозните средства, като икономията може да стигне над 100 пъти, което освен до неравнопоставеност между собствениците, води и до значителна загуба за общинските бюджети и създава предпоставка за използване на категорията N1 само с цел избягване на данъци и осигуряване на данъчно предимство.

Предложена е промяна на данъчното облекчение за мотоциклети и мотопеди до 74 kW, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" така, че да съответства на предвидената данъчна преференция съобразно коефициента за екологична категория при облагане на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория "Евро 3" отпада, а за екологична категория "Евро 4" се намалява на 20%.

Предвидена е корекция на данъчното облекчение за автобусите, товарните автомобили над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" така, че да съответства на предвидената данъчна преференция съобразно коефициента за екологична категория при облагане на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория "Евро 3" отпада, а за екологична категория "Евро 4" се намалява на 20%.

Предложена е промяна относно облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече от 12 т, като вместо на всеки започнат тон, същата ще се изчислява на всеки започнати 750 кг.

Във връзка с разработването на програми за управление на качеството на атмосферния въздух и постигане на съответствие с европейски директиви, свързани с чистотата на въздуха и справяне с превишението на пределно допустимите стойности за концентрации на замърсители, нееднократно са правени редица препоръки за промени в данъчното законодателство по отношение облагането на превозните средства. Имайки предвид това, предложената нова концепция е в съответствие и с тези направени препоръки и посочваните проблеми, за които е необходимо да се търси решение.
Подкрепи Economic.bg