Стартира нов конкурс за ремонта на площад \"Света Неделя\"

Класираните на първите пет места идеи ще си разделят наградния фонд от 250 хил. лв.

Стартира нов конкурс за ремонта на площад \

Снимка: Economic.bg/Архив

504 ~ 2 мин. четене

Стартира нов конкурс за ремонта на площад "Света Неделя" в София. Първият бе спрян, след като от Камарата на архитектите бяха поискали критериите за участие да бъдат облекчени. Сега минималните изисквания към кандидатите са през последните 10 години да имат изпълнена поне една услуга, идентична с обема на обществената поръчка. 

Победителите ще се избират от международно жури, което ще подбере участниците, които да представят проектите си. Срокът за подаване на заявления за участие е 8 май 2019 г. до 17:30 ч. Класираните на първите пет места участници ще си разделят наградния фонд от 250 хил. лв. 

Конкурсът ще се проведе на два етапа, а до класиране на проектите ще бъде запазена анонимността на участниците. В първия етап могат да участват всички проектанти, които отговарят на изискванията на възложителя, съобщиха от екипа на главния архитект Здравко Здравков.

Конкурсът цели да се обнови площада така че да се съхрани културната му и пространствена идентичност и същевременно да отговаря на изискванията функционалността и качествата на съвременната градска среда. Столична община, не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците. 

Пълната документация за конкурса е публикувана в раздел „Профил на купувача“ в сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“, както и на специално създадения сайт на конкурса - www.svetanedelya.com.


Оценката на конкурсните проекти ще се извърши по следните критерии:

- Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение – осигуряване на автомобилна и пешеходна достъпност до всяка сграда, паркиране и среда за хора в неравностойно положение;

- Целесъобразност на функционалната структура на площадното пространство и на контактните му зони – осигуряване на дейности, потребни на жителите и посетителите на площадното пространство;

- Kонтинюитет – осъществяване на приемственост между съществуващи структури с доказана архитектурно-художествена стойност и успешно функциониращите новосъздадени структури;

- Пространствен интегритет на площада и контактните му зони;

- Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности чрез подходящо, достъпно и безопасно за находките и посетителите експониране;

- Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство, свързани с обемно-устройствено решение, колорит, настилки, художествено осветление, архитектурни детайли, озеленяване, дървесна и храстова растителност и пр.;

- Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес с приоритет на обществените интереси;

- Икономическа целесъобразност на концептуалното решение – стойност за изграждане, етапност, устойчивост на предложените материали за изпълнение и поддръжка.

Подкрепи Economic.bg