Увеличение при превозените товари с 2.5%

Ръст на превозените пътници от пътническия транспорт с 1.5% спрямо 2014 г.

Увеличение при превозените товари с 2.5%

През третото тримесечие на 2015 г. при привозените товари се наблюдава увеличение с 2,5%, докато извършената работа от торварния транспорт намалява с 0,9% сравнено с миналата година.

Спрямо второто тримесечие на 2015 г. превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт бележат ръст от 0.3%, а извършената работа е с 0.8% по-малко.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. е регистрирано увеличение както при превозените товари (с 5 364.0 хил. т), така и при извършената работа (с 1 806.6 млн. ткм) от товарния сухопътен и воден транспорт.

Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през третото тримесечие на 2015 г. с 1.5% спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 4.3% спрямо третото тримесечие на 2014 година.

Сухопътен транспорт

През третото тримесечие на 2015 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 32 796.4 хил. т, или с 5 396.2 хил. т повече спрямо съответното тримесечие на 2014 г. (фиг. 3), като увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози.

Воден транспорт

През третото тримесечие на 2015 г. както превозените товари, така и извършената работа от водния транспорт намаляват спрямо същото тримесечие на 2014 г. съответно с 6.0 и 11.8% (фиг. 5). Намаление се наблюдава при морския и при речния транспорт и е резултат не само на по- малкото количество превозени товари, но и на намаленото средно превозно разстояние.

Градски електротранспорт

През третото тримесечие на 2015 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 55 218.0 хил. пътници, или с 1.1% по-малко спрямо същото тримесечие на предходната година (фиг. 7). Увеличение от 6.7% е регистрирано единствено при превозените пътници от метрополитена, докато при трамвайния и тролейбусния транспорт се наблюдава намаление съответно с 3.2 и 7.3%.

Коментари: 0