Служителите най-често се оплакват от неплатени заплати и отпуски

25% от служителите са подали сигнали към КНСБ за нарушения за неизплатени възнаграждения

Служителите най-често се оплакват от неплатени заплати и отпуски

Снимка: Красимир Свраков

1336 ~ 5 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

През 2020 г. към структурите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) са били подадени общо 1572 сигнала за нарушения. Те са били свързани с прилагането на норми за здравословни и безопасни условия на труд, с неспазване на осигурителните права, с неизплащане на трудовите възнаграждения, с колективното трудово договаряне, с правата на човека и др. Това показва шестия годишен доклад за нарушения на трудовото законодателство, изготвен от КНСБ.

„Основната цел на настоящия доклад е да насочим вниманието на компетентните държавни органи към въпросите в доклада. Чрез него да обосновем необходимостта от предприемането на законодателни и контролни стъпки в защита на правата на работниците и служителите, с оглед пълноценното им прилагане в България и постигане на максимален ефект за обществото от това“, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров, който представи данните от доклада.

Той поясни, че анализите са на фона на извънредната пандемична ситуация през 2020 г., която е изиграла голяма роля за сформирането на данните и за покачването на някои стойности.

Най-чести нарушения през 2020 г.

При сигналите за нарушения, подадени към КНСБ през 2020 г., с най-голям дял са нарушенията, свързани с неизплащането на работни заплати (25%), следвани от сигналите за нарушения на работното време, почивките и отпуските (24.7%). На трето място са сигналите за неспазване на осигурителни права (19.3%), нарушения на здравословните и безопасни условия на труд (4.7%), колективното трудово договаряне (8.6%), нарушения на синдикални права (4.6%) и сигнали за нарушения, във връзка с използването на социални мрежи от работниците и служителите (3.1%).

Най голям дял при секторното разпределение на сигналите за нарушения, подадени към КНСБ през 2020 г., се наблюдава при леката промишленост с 15.6%, следвана от услугите – 14.7%, търговията – 12.8%, здравеопазването - 11%, образование – 10.4%, държавна администрация - 6%, туризъм и хотелиерство – 5.5%, транспорт – 4.1%, строителство – 3.8%, хранително-вкусова промишленост – 2.2%, тежка промишленост – 1.9%, култура – 1.8%, енергетика – 1.8%, земеделие – 1.7% , авторемонт и авточасти – 1.3%, под 1 процент са военен сектор – 0.8%, сектор химия и индустрия – 0.8% и библиотечно и музейно дело – 0.7%.

С най-голям дял при разпределението спрямо областните градове, от които са подадените сигналите за нарушения към КНСБ през 2020 г., е област Пловдив с 14% от общия брой сигнали. В топ 10 на областните градове по най-много подадени сигнали попадат Смолян - 12%, Велико Търново - 12%, Габрово - 12%, Хасково - 12%, Стара Загора - 11%, Плевен - 9%, София - 9%, Добрич - 5% и Видин - 4%.

Работа по време на пандемия

Нарушения, касаещи прилагане на противоепидемичните мерки в предприятията с цел опазване на живота и здравето на работещите:

  • От въвеждането на 13.03.2020 г. на извънредно положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в страната до края на 2020 г. контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда" са извършили над 16 000 проверки, касаещи прилагане на въведените противоепидемични мерки. Проверките са насочени към изпълнение на задълженията на работодателите във връзка с преодоляване на последиците от пандемията. Резултатите от тези проверки показват, че като цяло работодателите са създали добра организация за действия в случай на заразено лице, спазване на физическа дистанция, проветряване на работните помещения, почистване и дезинфекциране на помещенията и т.н.
  • В около 3% от проверените предприятия в страната персоналът не е бил запознат с предприетите в обекта мерки за защита от COVID-19. В около 7% от проверките е установено, че не са поставени знаци и информационни материали по отношение на основните мерки за предотвратяване на заразата и не се е събирала предварителна информация за здравословното състояние на работещите.

Нарушения по работното време, почивките и отпуските

КНСБ и през 2020г. констатира, че има ръст в нарушенията, свързани с работното време, почивките и отпуските. От писмо на ИА ГИТ за проверки, извършени през 2020 г. на обекти става ясно, че в последните години като трайни рискови от гледна точка на законосъобразното полагане на труд (възникването на трудовите правоотношения, работното време и заплащането на труда) се очертават строителството, селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството. Общото между тези дейности е техният временен или сезонен характер. Като рискови се очертават също търговията и услугите особено когато не се предоставят на едно място, а на адрес на клиента.

Нарушения свързано с трудовите правоотношения

Въз основа на контролната дейност, осъществена през 2020 г. от ИА ГИТ става ясно, че по отношение нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, най-много такива са констатирани в икономическите дейности  „Търговия на дребно" (13 032 бр.); „Ресторантьорство" (10 563 бр.); „Строителство на сгради (5106 бр.); „Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности" (4028 бр.); „Сухопътен транспорт" (3812 бр.) и т.н.

Нарушения свързан и с работното време, почивките и отпуските

  • Установените нарушения в проверените от ИА ГИТ предприятия, свързани с работното време, почивките и отпуските, са общо 13 061 бр. Най-често тези нарушения са установявани в икономическите дейности „Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети" (3061 бр.);  „Ресторантьорство" (2490 бр.); „Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности" (674 бр.); „Сухопътен транспорт" (648 бр.) и „Производство на хранителни продукти" (537 бр.).
  • Най-често срещаните нарушения са свързани с нерегламентирано възлагане на допълнителна работа, неспазване на изискванията за седмична и междудневна почивка, липса на поименни графици и документи, отнасящи се до работното време на служителите.

Нарушения свързани с правото на платен и неплатен отпуск на работниците и служителите

Общият брой нарушения на разпоредбите, регламентиращи правото на платен и неплатен отпуск на работниците и служителите, са 3934 бр. Най-много са установените нарушения в секторите „Търговия на дребно, без търговия на автомобили и мотоциклети" (740 бр.); „Ресторантьорство" (365 бр. ) и   „Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности” (323 бр.). По отношение на отпуските най-честото нарушение е свързано с едностранно разпореждане от работодателя на ползване на неплатен отпуск от работниците.

Най-голям процент нарушения на правата, свързани с работното време почивки и отпуски са констатирани за 2020 година в областта на предоставяне и ползване на правото на отпуск ( платен и неплатен).

„Това изглежда е последица от въведеното извънредно положение поради пандемията през март 2020г. година, когато много работници в редица затворени със заповед на държавен орган предприятия бяха принудени да ползват както платен, така и неплатен отпуск. В процентно отношение тези нарушения се явяват 54.1% от всички констатирани нарушения на правота, свързани с работно време, почивки и отпуски", се посочва в доклада. 

Нарушения, свързани с неизплащането на трудови възнаграждения

През 2020 г. в проверените от ИА ГИТ предприятия са установени 18 551 бр. нарушения, свързани със заплащането на труда. От тях нарушенията, които касаят задължението на работодателя да изплаща в срок трудовите възнаграждения са 6767 бр.

Най-често разпоредбите, касаещи заплащането на труда, се установяват в икономическите дейности „Търговия на дребно, без търговия на автомобили и мотоциклети" (3014 бр.);  „Ресторантьорство" (2280 бр.); „Строителство на сгради" (1242 бр.); „Сухопътен транспорт“ (961 бр.) и  „Дейности по охрана и разследване" (879 бр.). Основно не се изплащат допълнителни възнаграждения.

През 2020 г. са установени 18 551 бр. нарушения, свързани със заплащането на труда. Установените забавени трудови възнаграждения през 2020 г. са в размер на 10 891 588 лв. След намесата на ИА „Главна инспекция по труда" са изплатени 5 543 006 лв., включително задължения от предишни периоди. Като за сравнение, с 2019 г. се отчита намаляване на размера на неизплатените в срок възнаграждения.

Коментари: 0