4,4% е спадът на премийния приход на застрахователите

Брутният премиен приход за периода януари - май тази година възлиза на 648 943 000 лв.

Спад на премийния приход с 4.8% отчитат общозастрахователните дружества на годишна база към края на май 2012 г., показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН).

Брутният премиен приход, реализиран от всички застрахователи със седалище в Република България за периода януари - май тази година, възлиза на 648 943 000 лв. На годишна база се изчислява спад от 4.4% при ръст от 2.8% в края на май 2011 г.

Дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 542 243 000 лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). Това е с 4.8% по-малко от същия период на 2011 г. (при ръст от 0.4% година по-рано).

В края на отчетния период делът на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства, в сравнение със същия период на 2011 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 72.6% в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане.

На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове застраховки от 5.6% при ръст от 1.9% към края на май 2011 г.

Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 16.9% от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита спад от 4% на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 8.1% към края на май 2011 г.

Коментари: 0