4,5% ръст на инвестициите през 2013 г.

Те възлизат на 22,9 млрд. евро

4,5% ръст на инвестициите през 2013 г.
144 ~ 2 мин. четене

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31 декември 2013 г. са 22 948 млн. евро, което е с 4.5% повече в сравнение с 2012 година. Това сочат предварителните данни на НСИ, обявени днес.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността - 10 011 млн. евро, и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 4 688 млн. евро. През 2013 г. тези дейности заедно формират 64.1% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 0.2 пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство" преките чуждестранни инвестиции достигат 918 млн. евро, или с 0.3% повече в сравнение с 2012 година.

По предварителни данни през 2013 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 18 351 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 3.9%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 5 912 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 4 016 млн. лева. През 2013 г. тези сектори заедно формират 54.1% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство" инвестициите за ДМА са 1 298 млн. лв. и са с 19.3% повече в сравнение с 2012 година.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2013 г. по видове. Относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура намалява с 3.2 пункта в сравнение с предходната година и е 32.9%, а делът на разходите за закупуване на земя - с 0.2 пункта, и е 7.3%.

Същевременно се наблюдава нарастване на относителния дял на закупените транспортни средства с 2.1 пункта и на извършените разходи за придобиване на сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 1.5 пункта, които формират съответно 11.4 и 39.8% от общия обем инвестиции в ДМА.

Коментари: 0