4 млн. за общините по фонд „Флаг”

Кабинетът определи условията за финансиране на кметствата

С до 4 млн. лв. ще бъдат финансирани проекти на общините по фонд „Флаг”. Местните власти ще бъдат подпомагани и за покриване на начислени през 2012 г. лихви и такси по обслужване на дълга им към фонда, като средствата ще се предоставят като целеви трансфери.

Днес правителството определи условията, критериите и редът за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Предвижда се общините да се обединят в няколко групи с различна степен на подпомагане според оценка на кредитния им потенциал. Запазва се действалата и през миналата година методика за определяне на кредитния потенциал. За целта се използват данни от отчетите на кметствата за периода 2009-2011 г.

Причина за промените е засиленото търсене на кредитен ресурс от общините.

Коментари: 0